Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Det mest avgjørende for godt samarbeid er at alle opplever det som skjer på arbeidsplassen som rettferdig. Det mener forsker Arne Endresen ved Universitetet i Stavanger. Gode samarbeidsforhold er en viktig buffer mot stresslidelser på jobben.

Endresen har i flere studier undersøkt hvordan forholdene arbeidstakerne imellom former arbeidsplassen. Han kaller dem sosial kapital, de mulighetene som ligger i gode relasjoner. Det handler om tillit, stor grad av opplevd rettferdighet og godt samarbeid.

Opplevelse gir stress

Endresens siste undersøkelse var blant ansatte i fire sykehjem. Her dokumenterer han hvordan sosial kapital påvirker graden av stresslidelser.

– Det er opplevd urettferdighet i forholdet til leder som særlig kan utløse stressrelaterte lidelser, forteller forskeren.

Hvis det norske helsevesenet skal utvikle seg videre, anbefaler han derfor å se lederatferd mer ut fra relasjoner.

– Undersøkelsene våre viser at økt tillit og opplevd rettferdighet gir mindre stresslidelser og et godt arbeidsmiljø. Da vil det bli lettere å løse hovedoppgavene i virksomheten, sier Endresen.

Handler om følelser og forventinger

Endresen peker på at rettferdighet handler om følelser, mens tillit handler mer om forventninger.

– Den sosiale kapitalen ligger i hvordan følelser og forventninger håndteres. Håndtert på en god måte vil alt ligge til rette for gode arbeidsdager og lite nedbrytende stress. Det er først og fremst en lederoppgave å få til det, sier han.

Foreslår annen kartlegging

Endresen peker på at et arbeidsmiljø er mer enn summen av enkeltpersoner. Ferdigheter og verdier man har sammen er en større ressurs enn det hver enkelt kan bidra med. Det tar de fleste arbeidsmiljøundersøkelser for lite hensyn til.

– Kartleggingene blir for individualistiske. De gjør både stress og produktivitet til noe som handler om hver person for seg. Men både stress og kvaliteten i arbeidet er noe som skapes mellom folk, sier han, og fortsetter:

– Det handler om å skifte perspektiv. De fleste forstår at det er forholdene mellom folk som er det avgjørende. Likevel kommer dette altfor sjeldent fram i kartlegginger av arbeidsmiljøet.

NAV-kontor med utfordringer

I en annen studie undersøkte Endresen den sosiale kapitalen ved seks NAV-kontor. Her registrerte han mye frustrasjon i løpet av arbeidsdagen. Studien viser at en viktig grunn til frustrasjonen og stresset var mangel på tillitsfulle relasjoner. Endresen anbefaler derfor kontorene å videreutvikle forholdene mellom leder og ansatte, og relasjoner på tvers i kontoret.

– Når medarbeidere får diskutere utfordringer og muligheter sammen og finne gode løsninger, vil den typen stress gjerne forsvinne. Forskningen viser at en felles forståelse for hovedoppgaven og tillitsfull og rettferdig samhandling gir en sterk gevinst i form av både økt kvalitet og produktivitet, sier han.

Viktig å forstå hva alle bidrar med

Endresen understreker at det ofte ikke er nok å arbeide godt innad i egen gruppe eller avdeling. God forståelse av hva andre bidrar med har vist seg å være en suksessfaktor, både for produksjonen og for god helse. Da skapes det tillit mellom flere. Dermed oppstår muligheter for å finne bedre løsninger.

Han legger vekt på at hver enkelt arbeidsplass selv må finne ut hva som er hensiktsmessig.

– Jobbing på tvers, med andre grupper og funksjoner, må selvsagt ikke få for stor plass. Det gjelder å finne en god balanse, at en opplever det som nyttig.

Ser til Danmark

– Norge er ennå et u-land når det gjelder å bruke sosial kapital som perspektiv i arbeidsmiljøarbeid, i lederutvikling og i forskning, mener Arne Endresen.

Han viser til erfaringene fra Danmark.

– Jeg er virkelig imponert over hva de får til der. Gjennom flere år har de systematisk forsket på sosial kapital i organisasjoner og virksomheter. De har funnet en god måte å formidle resultatene på. Bare se på de flotte og instruktive nettsidene de har laget om emnet, sier han entusiastisk.

Les om sosial kapital på danske Arbejdsmiljøweb.dk

Kilder:

Endresen og Moe ; Arbeidsmiljøet blant NAV-ansatte sett i et sosialt kapitalperspektiv. Søkelys på arbeidslivet nr 1-2, 2012

Endresen og Testad ; Sosial kapital og stressrelaterte lidelser for ansatte i sykehjemssektoren i Norge. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, nr 1, 2012

Sosial kapital

Virksomhetens sosiale kapital er alt det en organisasjon kan utrette gjennom gode samarbeidsforhold. Slik definerer den danske forskeren Kristian G. Olesen begrepet sosial kapital i virksomheter: "Den egenskap som setter organisasjonens medlemmer i stand til i fellesskap å løse dens kjerneoppgaver". Sosial kapital er verdien av gode relasjoner og kjennetegnes ved:

  • Graden av innbyrdes tillit i hele organisasjonen.
  • Opplevelse av rettferdighet – ”at tingene går riktig for seg”.
  • Evnen til å samarbeide godt om kjerneoppgaver.