Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kjenner du til dette har du et godt utgangspunkt for å håndtere situasjonen når en ansatt har blitt gravid.

Når en ansatt blir gravid innebærer det både rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og den gravide. Det er mange spørsmål som dukker opp og leder må håndtere en situasjon som skiller seg fra den daglige driften. Noen tiltak er generelle men man må også ta hensyn til individuelle behov, og det arbeidsmiljøet som den gravide jobber i.

Idébanken drifter i samarbeid med noen av landets dyktigste bedriftsjordmødre en spørretjeneste der ledere kan sende inn spørsmål knyttet til gravide ansatte. Under har vi samlet noen av de vanligste og viktigste spørsmålene som kommer inn. Hvis du setter deg inn i dette så er du godt rustet for å ivareta et trygt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet blant de gravide. Og du vil få innsikt i støtteordninger som din virksomhet kan ha rett på når en ansatt blir gravid. 

Ofte stilte spørsmål fra ledere med gravide ansatte

Hva er arbeidsgivers ansvar når en ansatt blir gravid?

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere risiko og å iverksette tiltak dersom det er påkrevet for å sikre mor og foster. Bedriftshelsetjenesten og annet helsepersonell kan bistå den gravide og arbeidsgiver i dette arbeidet. Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver en generell omsorgsplikt for alle arbeidstakere. Det gir den gravide rett til tilrettelagt arbeid så langt det er mulig. Arbeidsgiver bør etterstrebe å gi den ansatte meningsfulle oppgaver i de tilfeller den ansatte må utføre andre oppgaver en det som er de vanlige arbeidsoppgavene.

 

Hva er arbeidstakeres ansvar når hun blir gravid?

Det er viktig at den gravide varsler arbeidsgiver tidlig om graviditeten slik at behov for tilrettelegging og forebyggende tiltak kan avklares og iverksettes for å sikre den gravide og barnet. Når man har kommet frem til og iverksatt tilrettelegging er det også den gravides ansvar å gjennomføre det som er avtalt. En gjensidig forpliktelse fra både arbeidsgiver og arbeidstaker. Den gravide bør også utnytte og bruke tilgjengelige hjelpemidler som for eksempel å bruke pausene, trene, bruke gode sko, osv.

Når bør jeg varsle leder/arbeidsgiver om at man er gravid?

Det er viktig at den gravide varsler arbeidsgiver tidlig om graviditeten slik at behov for tilrettelegging og forebyggende tiltak kan avklares og iverksettes for å sikre den gravide og barnet.

 

Kan arbeidsgiver si meg opp eller la være å ansette meg fordi jeg er gravid?

Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling som setter kvinner i en dårligere stilling på grunn av graviditet eller fødsel. Gravide har krav på likebehandling i forbindelse med ansettelser og forfremmelser, kurs og opplæring, ved omorganisering og nedbemanning, ved endring av arbeidsoppgaver og i forbindelse med lønnsforhandlinger og bonusutbetalinger.

Hvilke rettigheter/goder har virksomheten krav på når ansatte blir gravide?

Dersom en arbeidstaker har sykefravær pga. svangerskap, kan arbeidsgiver søke NAV om fritak fra arbeidsgiverperioden. Forutsetningen er at fraværet er relatert til svangerskapet. 
Hvis virksomheten har tegnet IA-avtale (avtale om et mer inkluderende arbeidsliv), kan man kontakte IA-rådgiver ved NAV arbeidslivssenter for å diskutere hva som finnes av kunnskap og ordninger. IA-virksomheter kan søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Tilskuddet kan finansiere tiltak som gjør at den gravide kan fortsette å arbeide der det ellers ville være vanskelig.

Hva er en trekant-/trepartsamtale?

Trekantsamtaler vil si veiledningssamtaler mellom den gravide, leder og jordmor eller annen helsefaglig person. Det er flere bedriftshelsetjenester som er tilknyttet, eller har ansatt en jordmor. Denne jordmoren har spesielt fokus på tilrettelegging og oppfølging av gravide i arbeidslivet. Jordmoren kan også være til hjelp i forhold til spørsmål man kan ha om den enkelte gravides arbeidssituasjon, og vil være en fagperson som både kvinnen og arbeidsgiveren kan spørre til råds. Tidligere prosjekter har vist at trekantsamtale med jordmor har vært en svært viktig suksessfaktor i arbeidet med reduksjon i fraværet innen gruppen gravide arbeidstakere (Kvernes mfl., 2012). Det anbefales to-tre samtaler i løpet av svangerskapet.

Hva er en individuell oppfølgingsplan?

En individuell oppfølgingsplan kartlegger arbeidssituasjonen og mulighetene til den enkelte gravide. Oppfølgingsplanen danner grunnlag for den videre oppfølgingen. Planen evalueres ved neste møte. Den fungerer som en kontrakt mellom leder og den gravide. Et tips er å legge kopi av oppfølgingsplanen ved Helsekort for gravide, som medarbeideren kan ta med til svangerskapskontrollen hos jordmor eller lege. Disse kan dermed komme med innspill til tilretteleggingen.

Hva er gravidepolitikk?

En gravidepolitikk bør beskrive mål og hensikt, samt inneholde retningslinjer for hvem som har ansvar for hva i tilretteleggingen for gravide. I virksomheter med spesielle utfordringer bør det i tillegg lages spesifikke rutiner. Dette gjelder for eksempel i barnehager, pleie og omsorg, bygg og anlegg, hotell og restaurant m.fl. I utarbeidelse av slike rutiner bør lederne være aktivt deltakende. En gravidepolitikk sikrer lik ivaretakelse og et forsvarlig arbeidsmiljø både for gravide og kommende barn.

Kan vi forutse hvor mange som blir gravide på arbeidsplassen?

I gjennomsnitt er sju prosent av kvinner mellom 20 og 40 år gravide (= antall kvinner under 40 år x 0,07). Det kan være nyttig å vite hva dette betyr for virksomheten, både i inneværende og kommende år. Beregningene kan være grunnlag for å justere bemanningsplaner, budsjetter og arbeidsfordeling og gjøre fremtidig tilrettelegging lettere.

Hva er svangerskapspenger?

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Det er et krav at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid.

Dette gjelder for eksempel:
  • arbeid med kjemiske stoffer, smittestoffer eller stråling
  • fysisk slitsomt arbeid
  • arbeid med stressbelastning
  • psykososiale forhold

Dette er fravær som ikke skyldes sykdom og skal ikke regnes som sykefravær. Svangerskapspenger må ikke forveksles med sykepenger som blir gitt i de tilfeller hvor det er sykdom som hindrer arbeid. For gravide er det også en fordel at de ikke (uberettiget) bruker av sine sykepengerettigheter, noe som eventuelt kan begrense muligheter for sykmelding senere. 

Hva er de vanligste formene for tilrettelegging? Hvordan tilrettelegger man for gravide?

Sittende arbeid:  Avlaste sittestilling, hyppigere pauser, mulighet til bevegelse.

Stress/høyt tempo:  Bruk av fleksibel arbeidstid og lengde på arbeidsdagen, hyppigere pauser, lettere oppgaver, mer sittende/administrativt arbeid. For å sikre at ikke avlastende tiltak for en person går ut over arbeidsmiljøet, er det lurt å bemanne opp. Da blir det ikke travlere for alle de andre på jobb, og det er større sjanse for at den gravide virkelig kan nyte godt av tilrettelegging.

Under dette punktet bør det konkret jobbes med å dempe følelsen av dårlig samvittighet blant gravide.

Ensidig arbeid:  Hyppigere pauser, mer variasjon.

Smittefare:  I noen avdelinger er smittefaren stor, i andre er den rent teoretisk. Da er det viktig med risikoanalyse, slik at arbeidsdagen ikke blir mer komplisert enn nødvendig.

Tunge løft:  Hjelpemidler, skjerming, kollegastøtte, fritak eller bruk av svangerskapspenger.

Giftige gasser:  Fritak

Røntgenstråling:  Fritak

Utagerende brukere (pasienter, elever, fanger):  Ved reell og daglig risiko bør den gravide bli omplassert.

Andre tiltak:

Innleie av ekstra personell på utvalgte vakter
Endret skift eller turnus
Bruk av hjelpemiddel
Omplassering til annet arbeid

Hvem kan hjelpe meg med tilrettelegging på arbeidsplassen min?

Det er nærmeste leder som har ansvaret for å tilrettelegge for sine ansatte. Hvis dere er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, kan du eller leder henvende dere dit for råd fra bedriftsjordmor dersom de har det. Bedriftsjordmor vil kunne si noe om hvilken tilrettelegging som skal til for at du skal kunne ha det trygt og forsvarlig i jobb, og dermed kunne stå i jobb så lenge som mulig. Hvis virksomheten har tegnet IA-avtale (avtale om et mer inkluderende arbeidsliv), kan man kontakte IA-rådgiver ved NAV arbeidslivssenter for å få rådgivning og støtte til relevante tiltak. 

Kan jeg jobbe nattevakter som gravid?

Når det gjelder nattevakter, er man gått bort i fra og si at dette er skadelig på generelt grunnlag. Det er viktig at det gjøres individuelle risikovurderinger ut i fra den enkelte gravides svangerskap. Eventuelt tidligere svangerskap og historikk for øvrig. For friske gravide, og dersom den gravide ikke føler det er en belastning men sover greit, så er det ofte roligere på natt og derfor ofte gunstig. Men dersom den gravide synes det er belastende, kan det være lurt å få dag/aften isteden. 

Hva er og gjør en bedriftsjordmor?

En bedriftsjordmor er en jordmor som har kompetanse og erfaring i forhold til gravide i arbeidslivet. Det vil si kompetanse i forhold til risikovurderinger, ivaretakelsen av og tilretteleggingen for gravide arbeidstakere. Bedriftsjordmor kan bistå arbeidsgivere i å utvikle rutiner, retningslinjer og å gjøre risikovurderinger for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den gravide og barnet i magen. Videre kan bedriftsjordmoren delta på trekantsamtaler med leder og gravid, og her gjøre individuelle risikovurderinger ut ifra den enkeltes svangerskap og jobbsituasjon. En bedriftsjordmor innehar en annen rolle enn ei svangerskapsjordmor som står på den gravides side. Bedriftsjordmor innehar en nøytral, fri og uavhengig rolle og skal være en rådgiver for begge parter. Hovedfokuset er at den gravide har et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, og at hun skal kunne stå i jobb lengst mulig.

Kan jeg jobbe med utagerende personer når jeg er gravid?

Du skal ikke jobbe med utagerende personer dersom det er fare for slag og spark mot magen. Det vil her være nødvendig å gjøre en risikovurdering og sette igang tiltak slik at du ikke utsettes for risiko for skade. Din arbeidsgiver er ansvarlig for dette, og kan be bedriftshelsetjenesten og bedriftsjordmor om bistand til dette arbeidet.

Graviditet og kjemikalier

Arbeidsplasser der kjemikalier brukes, har et særlig ansvar for å ha oversikt over disse i et stoffkartotek, og eventuelle fosterskadelige virkninger bør være kjent. Mange arbeidsplasser der det arbeides med kjemikalier vil være omfattet av bestemmelsen om å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenester har ofte en yrkeshygieniker ansatt, og kan i samarbeid med jordmor gi råd om forhåndsregler, både i forkant av graviditet og underveis. Det kan være forskjellige tiltak på forskjellig tid i svangerskapet. Her vil man også ta hensyn til eventuelt stress og bekymring som den gravide kan oppleve.

Graviditet og smitte

Generelt kan vi si at føre-var-prinsippet gjelder ved graviditet om smittevern. Den gravide tas ut av situasjonen hvis vi ikke har tilstrekkelig beskyttelse. Arbeidsgiver bør gjøre en risikovurdering på dette temaet, slik at det ikke kommer som en overraskelse at en gravid må ta forholdsregler.

Erfaringsmessig blir unge kvinner som arbeider i barnehage eksponert for mange typer virus som sirkulerer blant førskolebarn. Det er noen av disse som kan medføre skade på foster i bestemte deler av svangerskapet. Eksempel på virus som vi kjenner til kan medføre fosterskade er:

Rubella (Røde hunder), Varicella (Vannkopper), Parvovirus

Rubella har vi effektiv vaksine mot, og de fleste barn vaksineres som et ledd i barnevaksinasjonsprogrammet. Varicella er såpass smittsomt at de aller fleste er immune før de kommer ut i arbeidslivet.

Generelt bør man være nøye med håndhygiene. Ved epidemier med utslett hos barn i barnehage, bør gravide, særlig i de første månedene, unngå direkte kontakt. Det kan være aktuelt med svangerskapspenger i en periode.

Gravide som arbeider med pasienter eller i laboratorier på sykehus/i andre institusjoner kan også bli utsatt for virus og andre mikroorganismer. Det gjelder å bruke beskyttelse, ivareta hygieniske prinsipper og ta den gravide ut av situasjoner der det er fare for at beskyttelsen ikke er god nok.

Der man er i tvil og trenger råd, kan man ta kontakt med STAMIs kontakt-tjeneste her

Videre er det mye nyttig informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider  

  

Gravid

TEMAHEFTE:

Gravid medarbeider

Flere prosjekt har hatt oppsiktsvekkende gode resultater med tilrettelegging for gravide medarbeidere. Gevinstene for virksomheten er store. I dette heftet har vi samla erfaringer til inspirasjon for andre. Heftet inneholder gode eksempler, sjekklister, tiltak og informasjon om lovverk og støtteordninger.

Klikk her for å lese temaheftet på nett

Klikk her for å bestille temaheftet på papir

  

Les mer

idebanken

God tilrettelegging holder gravide lenger i jobb

En rekke prosjekter viser at god tilrettelegging for gravide reduserer sykefraværet. Med små justeringer kan mange gravide kvinner fortsatt være i jobb. Det handler mye om å unngå unødvendige engstelser. Dette gjelder også lederne.

idebanken

Enkelt å få ned sykefraværet blant gravide

Med prosjektet ”Gravid i jobb ☺” har Akershus Universitetssykehus (Ahus) drastisk redusert sykefraværet blant gravide. En tydelig gravidepolitikk har på kort tid gitt sykehuset mer fornøyde medarbeidere, mindre turnover og 11,5 millioner sparte kroner.

idebanken

God tilrettelegging holder gravide i jobb

Et eget prosjekt i Porsgrunn kommune gir lavere sykefravær blant gravide og er lønnsomt på flere måter. Men mange gravide sliter med dårlig samvittighet når de blir tatt hensyn til. – Det er uheldig, mener jordmor Mona Rognlien Troøyen. Hun er rådgiver for ledere og gravide i kommunen.