Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I et IA-nettverk jobber virksomheter sammen for å styrke IA-arbeidet. Samarbeidet kan motivere, gi faglig påfyll, skape ekstra fremdrift og åpne for nye tiltak.

Et IA-nettverk kan variere i form og størrelse, avhengig av hvilke aktiviteter de involverte virksomhetene velger å fokusere på.

Eksempel på nettverksaktiviteter

 1. En klassisk nettverksaktivitet er å utveksle erfaringer og å hjelpe hverandre med aktuelle utfordringer. Virksomhetene snakker sammen om hva de jobber med, hva som fungerer hos dem og hva de har problemer med. Fordeler: mulighet til å vise fram eget arbeid og få tilbakemeldinger, refleksjon over egen praksis, ideer og lærdom fra andre, hjelp og tips til vanskelige enkeltsaker, motivasjon gjennom samhold og felles utfordringer.
 2. Et nettverk kan velge å utvide utvekslingen av erfaringer til en mer strukturert innsamling av erfaringer. Man kan for eksempel involvere forskere i nettverket og iverksette forskningsprosjekter for å identifisere de IA-tiltakene som fungerer. Fordeler: inngående og forskningsbasert kunnskap om hva som virker, hvorfor det virker og hva som er viktig for å lykkes.
 3. Deltakere i et nettverk kan også samarbeide om IA-tiltak, for eksempel arrangere seminarer og kurs som er åpne for ansatte i alle virksomhetene i nettverket. Fordeler: flere, bedre og mer omfattende tiltak.
 4. Et nettverk gjør det også mulig å starte nye typer IA-tiltak, som for eksempel utveksling av arbeidskraft: Ansatte som har vanskeligheter med å fortsette i sin nåværende jobb, kan få tilbud om å prøve seg i en annen virksomhet i nettverket. Fordeler: Den ansatte får bedre muligheter til å påvirke sin egen situasjon, og slipper å gå om Nav-systemet. Personalansvarlige får utvidede muligheter til å hjelpe sine og andres ansatte.

Organisering

Hvordan et nettverk organiseres og driftes vil være avhengig av aktivitet og intensjon. Noen aktiviteter er mer krevende enn andre. Strukturert erfaringsinnsamling og utveksling av arbeidskraft krever en mer omfattende organisasjon, for eksempel i form av en koordinator, en styringsgruppe eller lignende. Kostnader og behov for finansiering vil derfor også i stor grad være avhengig av hva nettverket driver med. Intensjonen med nettverket avgjør også hvem som representerer de ulike virksomhetene: ledere, personalansvarlige, tillitsvalgte, eller en blanding av disse.

Sammensetning

Virksomhetene som deltar bør ha sammenlignbare utfordringer i IA-arbeidet. Samtidig kan det være en stor fordel at nettverket er mangfoldig, for eksempel med små og store virksomheter fra både offentlig og privat sektor. Ulike virksomheter tenker ulikt, og slik skapes et grunnlag for innovasjon og nytenkning. I et bransjenettverk kan det bli mangel på friske tanker, og virksomhetene kan velge å begrense sin deltakelse fordi de er i en konkurransesituasjon. Et mangfoldig nettverk vil i tillegg styrke deltakernes forståelse for at ulike bedrifter har ulike utfordringer, og at det sjelden finnes enkle og universelle løsninger og oppskrifter i IA-arbeidet.

Dette er viktig for at et nettverk skal fungere på lang sikt:

 • Virksomhetene som deltar bør være i geografisk nærhet av hverandre.
 • Nettverket bør ikke være for stort, 5 til 10 virksomheter er ideelt. Det er viktig at alle deltakere blir godt kjent, slik at de får tillit til hverandre.
 • Rekruttering av deltakere må være bevisst. Disse må være kompetente, motiverte og engasjerte.
 • Nettverket må baseres på visse grunnprinsipper og kjøreregler slik at ingen av deltakerne overtar styringen og alle har muligheten til å få et ord med i laget. Dette sikrer legitimitet og en følelse av eierskap.
 • Virksomhetene som deltar må avklare seg i mellom hva de forventer å oppnå med nettverket. Forventningene må være realistiske.
 • Problemstillingene som tas opp må være konkrete, reelle og aktuelle slik at arbeidet i nettverket oppleves som nyttig.
 • Nettverket må være preget av åpenhet og aksept for prøving og feiling.
 • Deltakerne i nettverket må få de ressursene som trengs for å jobbe effektivt, spesielt tilstrekkelig med tid.
 • Nettverket må drives på en strukturert måte, med blant annet faste møteplasser, gode arbeidsprosesser og skikkelige rutiner.

Mulige fordeler med et IA-nettverk

 • Mulighet til å vise fram eget arbeid og få tilbakemeldinger
 • Refleksjon rundt egen praksis
 • Inspirasjon, ideer og lærdom fra andre
 • Hjelp og tips til vanskelige enkeltsaker
 • Motivasjon gjennom samhold og felles utfordringer
 • Nye, flere og bedre IA-tiltak