Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvordan gjøre noe med et sykefravær på 20 prosent? Bjørgene aldershjem fant sin vei ut av utfordringene. I dag er sykefraværet på vel 2 prosent.

Noe måtte gjøres da sykefraværet på Bjørgene aldershjem i Haugesund nærmet seg 20 prosent i 2012. Men hva og hvordan?                 

Mer enn bare én årsak

Aldershjemmet hadde flere utfordringer da sykefraværet var som høyest. Beboernes pleiebehov hadde endret seg. Det gjorde at mange av hjelpemidlene ikke lenger strakk til.

– Vi hadde få hjelpemidler, og de vi hadde, ble lite brukt, forteller avdelingssykepleier Ingunn Gunnarshaug.

Men det var ikke det eneste som måtte tas tak i.

– Det var gnisninger mellom ulike faggrupper, og vi trengte å øke fagkompetansen i avdelingen. Dessuten var det et ønske om større lojalitet til planer og vedtak, sier Gunnarshaug.  

Bjørgene 04 - Foto - Eivind Kaasin.jpg

– En må ha tru på det en gjør, være ærlig og holde det en sier. 

Ingunn Gunnarshaug, avdelingssykepleier

Fikk med seg gode hjelpere

Siden sykefraværet hadde nådd et kritisk punkt, fikk avdelingen tilbud om å delta i et nærværsprosjekt. Sammen med NAV arbeidslivssenter, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og personalavdelingen tok de tak i situasjonen. 

– En av hovedutfordringer var å få alle til å ”gå i takt”, og at alle skulle bli lyttet til og tatt på alvor, forteller enhetsleder Kristin Vika.

Med IA-rådgiver Beth-Karin Danielsen som veileder, ble personalet samlet og inndelt i grupper. Der utarbeidet de konkrete løsningsforslag til endringer i avdelingen.

Ble enige om nye felles rutiner

Resultat av gruppearbeidet ble blant annet nye felles rutiner og prosedyrer på hvordan oppgavene og arbeidet skulle organiseres og utføres. 

– Nå er oppgavene bedre fordelt og personalet mer bevisste på egne oppgaver. Det gjør at arbeidsflyten er bedre, noe som gir mindre frustrasjon, sier Gunnarshaug.

De nye rutinene er noe alle kjenner til og noe de har forpliktet seg til å følge. Arbeidsfordelingen og oppgavene evalueres også jevnlig.

Bjørgene 07 - Foto - Eivind Kaasin.jpg

– Medvirkning har vært suksessfaktoren for å få til endring.

Kristin Vika, enhetsleder

Kartla de fysiske arbeidsforholdene

Én av de andre gode hjelperne var bedriftshelsetjenesten. Tidlig i prosessen gjorde de arbeidsplassvurderinger individuelt og gruppevis.

– Kartleggingen av de fysiske forholdene var et lurt grep. Den var på en måte et ”ufarlig” tiltak, forteller Gunnarshaug.

– Og så var den viktig fordi det kom frem helt spesifikke behov.

Dermed ble det enklere å ta fatt i utfordringene. Resultatet ble en rekke investeringer i tekniske hjelpemidler. Men det var ikke nok.

– Ledelsen, verneombud og personalet har jobbet aktivt med holdninger til å bruke hjelpemidler når det er nødvendig, forteller Gunnarshaug.

– Nå er de ansatte mer bevisst på bruken av hjelpemidler, og den fysiske belastningen på hver enkelt er blitt mindre.

Bjørgene 06 - Foto - Eivind Kaasin.jpg

– Vi jobber annerledes sammen når sykefraværet er lavt. Stresset blir mye mindre. 

Monica S. Kvia, fagansvarlig

Refleksjon ga trygghet

Men det er ikke bare det fysiske som kan være krevende på et aldershjem. Møtene med pasientene byr også på andre typer utfordringer. Derfor jobber avdelingen aktivt med etisk refleksjon.

Med god hjelp fra utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste i Helse Fonna har de ansatte fått gode råd og veiledningsstøtte.

– Denne refleksjonen er viktig for å opprettholde og videreutvikle det som fungerer godt, sier fagansvarlig Monica S. Kvia.  

– De ansatte ble tryggere, og de følte etter hvert at de mestret oppgavene bedre, forteller Ingunn Gunnarshaug.

Styrket fagkompetansen

For å øke fagkompetansen i avdelingen ble flere av assistentstillingene omgjort til sykepleierstillinger, ved naturlig avgang. Det har ført til at det nå er sykepleiere på alle vakter dag, kveld og helg. Det har gitt økt trygghet blant de ansatte.

Ledelsen har også i samarbeid med personalet gjort bevisste valg ved å bruke faste, kvalifiserte personell fremfor å benytte ufaglærte vikarer.

– Nå er vi mer profesjonelle. Dette går på fag, evne til å samarbeide og yrkesstolthet, mener avdelingssykepleieren.                                           

I tillegg brukes de ansattes kunnskap mer enn tidligere. Det er blant annet oppnevnt ressurspersoner som er spesielt gode på enkelte fagområder. Disse har et spesielt ansvar for å dele på sin kompetanse.

Kollegaene har også blitt bedre til å veilede hverandre i ulike faglige spørsmål.

– Vi tar hverandre på alvor og lærer av hverandre uavhengig av formell kompetanse, forteller Monica S. Kvia. Et annet viktig tiltak er at de har undervisning om aktuelle tema av tilsynslegen hver uke.

Bjørgene 09 - Foto - Eivind Kaasin.jpg

– Avdelingen har vist åpenhet og gjort utviklingsarbeidet til en arbeidsmetode i hverdagen – ikke bare et stunt.

Beth Karin Danielsen, IA-rådgiver i NAV Arbeidslivssenter

Medvirkning og tillit er nøkler til suksess

Avdelingen har gjort mange positive endringer både organisatorisk, gruppevis og individuelt. I dag er sykefraværet nede på vel 2 prosent. 

– Medvirkning har vært suksessfaktoren for å få til endring og gjennomføringsevne i avdelingen. Summen av tiltakene viste at de ansatte ble tatt på alvor, mener enhetsleder Kristin Vika.

Fagansvarlig Monica S. Kvia har merket endringene.

– Vi jobber helt annerledes sammen når sykefraværet er lavt. Stresset blir mye mindre, mener hun. Forskjellen er at nå er det kjekt å komme på jobb. Vi har en meningsfull jobb og et godt samhold og samarbeid. 

Og ifølge avdelingssykepleier Gunnarshaug handler det mye om å holde ord og holde trykket oppe.

– En må ha tru på det en gjør, være ærlig og holde det en sier. Har vi tillit til hverandre, får vi det til. 

Dette gjorde de på Bjørgene aldershjem

 • Erkjente problemet
 • Benyttet seg av gode hjelpere – NAV Arbeidslivssenter, Bedriftshelsetjenesten m. fl
 • Involverte de ansatte i utvikling og forbedring
 • Kartla de fysiske forholdene på arbeidsplassen
 • Investerte i utstyr
 • Styrket fagkompetansen
 • Jobbet aktivt med etisk refleksjon
 • Holdt trykket oppe

Om Bjørgene aldershjem

 • Bjørgene omsorgssenter har 185 ansatte og ca. 100 årsverk.
 • Aldershjemmet er en av tre avdelinger ved omsorgssenteret. De andre er avdeling for personer med demens og somatisk langtidsavdeling.
 • Aldershjemmet har 36 ansatte og medarbeidere fra ti ulike nasjoner.
 • Avdelingen er delt inn i to grupper med 15 beboere på hver gruppe.