Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ledere og tillitsvalgte som lykkes med IA-arbeidet sier at tilliten mellom dem har økt. Jannik Krohn Falck i Great Place to Work forklarer her sammenhengen mellom tillit og det å oppnå gode resultater.


Mye tillit blant de beste

Av Jannik Krohn Falck, Great Place to Work

Det har gått 30 år siden Great Place to Work startet å undersøke hva som skulle til for å være et bra sted å arbeide. Mye har forandret seg, men langt fra alt. Fortsatt søker mennesker arbeid som er meningsfylt og gir utfordringer, som gjør dem glade når de står opp hver morgen. De ønsker åpenhet i kommunikasjon med ledelsen og ønsker å føle seg respektert som mennesker - ikke bare som en brikke i et puslespill. Mye handler om tillit.

Et fundament

Tillit mellom ledere og medarbeidere er helt grunnleggende for de beste arbeidsplassene. Dette har bare forsterket seg de siste 15 årene og tillitsnivået er høyere enn noen gang. Det finnes virksomheter der normen er å presse ansatte og bryte tillit i jakten på profitt. På de beste arbeidsplassene er det annerledes. De har i stedet blitt eksperter på å bygge tillit. Nå nyter de godt av denne tilliten, for eksempel ved endringer og når arbeidsformen blir raskere, mer kompleks og mer krevende for hvert år.

Tillit består av tre hovedfaktorer

Det er forsket mye på tillit og Great Place to Work er ikke alene om å identifisere tillit som en avgjørende faktor for gode prestasjoner og resultater. Et tresifret antall uavhengige studier i de senere år viser at tillit på arbeidsplassen lønner seg. I vår forskning av tillit viser medarbeidere til tre hovedfaktorer som må være på plass for at de skal oppleve tillit til ledelsen; troverdighet, respekt og rettferdighet.

 • Troverdighet: For at medarbeidere skal oppleve at ledelsen er troverdig må det være en åpen og ærlig kommunikasjon. De må oppleve at ledelsen er kompetent til å lede virksomheten, at de har integritet og at ord følger handling. 
 • Respekt: Den andre faktoren er opplevelsen av respekt. Den handler om leders ekte tro på meg som person.  Som ansatt, uansett nivå, ønsker alle å bli sett som hele mennesker og å få støtte i faglig og personlig utvikling. Respekt handler om samarbeid og det å bli involvert i beslutninger som er relevant for arbeidsoppgaver og eget arbeidsmiljø.
 • Rettferdighet: Den tredje hovedfaktoren innebærer opplevelsen av at alle medarbeidere spiller etter samme regler. Det betyr fravær av favorisering som for eksempel gjennom ”gutteklubben” eller ”trynefaktoren”. Ikke minst handler rettferdighet om rettferdig behandling uavhengig av rolle, kjønn, legning, alder mv. Det skal være en åpen kultur for kritiske røster og konstruktive tilbakemeldinger.


Mer tillit skaper flere muligheter

Når vi arbeider med tillit, fokuserer vi på relasjonen mellom medarbeidere og mellom medarbeidere og ledelse, med vekt på troverdighet, respekt og rettferdighet. En styrking av disse tre faktorene vil øke tilliten i relasjonen. 

Medarbeidere og ledere som opplever høy grad av tillit på arbeidsplassen viser bedre samarbeidsevne, både innad i team og på tvers av avdelinger og divisjoner. De viser også høyere grad av engasjement og sterkere tilknytning til både eget arbeid og selskapets arbeid, visjoner og mål. En tillitskultur bidrar til å skape suksessfulle organisasjoner som oppnår en rekke forretningsmessige fordeler.

Vinner i konkurransen

Gjennom kartlegging av flere tusen virksomheter ser vi i Great Place to Work at arbeidsplasser utklasser sine konkurrenter når ledere og medarbeidere opplever mye tillit, godt samarbeid og høyt engasjement. Som gruppe får de:

 • sterkere finansielle resultater på lengre sikt.
 • større innovasjon og endringsvillighet.
 • lavere turnover sammenlignet med andre tilsvarende arbeidsplasser.
 • flere jobbsøknader enn sine konkurrenter.
 • en integrert arbeidsstokk der ulike grupper skaper en felles kultur på arbeidsplassen, som tilgodeser alle og er til det beste for fellesskapet.


Aktuelle spørsmål å stille

Her er noen utfordringer for de som vil se nærmere på temaet tillit:

 • Grad av tillit: Hvor gjennomgripende er tilliten mellom medarbeidere og ledelse hos dere?
 • Måler dere tillit – troverdighet, respekt og rettferdighet – og handler dere på̊ bakgrunn av resultatene?
 • Ambassadør: Vil kolleger og medarbeidere være ambassadører for virksomheten? Har de god grunn til å fremsnakke egne tjenester, produkter eller organisasjon?
 • Som leder: Hvordan viser du ekte omtanke for dine ansatte gjennom dine handlinger? Finnes det en intern praksis som kan støtte deg og andre ledere i dette? Hva av det du allerede gjør kan du gjøre på en litt annen måte for å styrke tilliten? 
 • Som kollega: Tillit gjelder både mellom kolleger og overfor ledere. Er du bevist på å skape en god relasjon med kolleger og leder?
 

Noen trender som er verdt å merke seg

 • Tillit mellom ledere og medarbeidere er fortsatt et grunnleggende fundament hos de beste arbeidsplassene. Dette har bare forsterket seg de siste 15 årene.
 • Hos de beste arbeidsplassene snakker de om arbeidsplassens kultur. De erkjenner at det å skape en unik kultur, som støtter forretningsstrategien, er et konkurransefortrinn.
 • Ansatte blir behandlet som merkevareambassadører som fremmer selskapet. Dette skjer i økende grad gjennom sosiale medier og frivillighet.
 • Med økende helsekostnader legger flere av de beste arbeidsplassene mer vekt på medarbeideres helse i hverdagen.
 • Og sist, men ikke minst. De beste arbeidsplassene jobber bedre med mangfold og inkludering.