Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Helsen vår er nært knyttet til opplevelsen av at det er en sammenheng i livet, det vil si i hvilken grad hverdagen er begripelig, håndterlig og meningsfull for oss.

Det hevdet den israelsk-amerikanske sosiologen Aaron Antonovsky (1923–1994). Han har vært en viktig bidragsyter innenfor helsefremmende tenkning. Han var opptatt av hva som gjør at mange mennesker bevarer – og til og med bedrer – helsen til tross for at de møter motstand og utfordringer i livet.

Behov for en overordnet teori

De siste tiårene har det vært en økende interesse for hvilke faktorer som bidrar til å bedre helsen vår. Listen over potensielt helsefremmende faktorer blir stadig lengre. Antonovsky mente at slike lister ikke var nok, og at det var behov for en overordnet teori som kunne si noe om hvorfor disse faktorene var med på å bedre helsen vår.

Opplevelse av sammenheng

Antonovsky mente at fellesnevneren for de helsefremmende faktorene er at de på ett eller annet vis gir oss en opplevelse av sammenheng i livet. Denne opplevelsen er tredelt, og er satt sammen av komponentene begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Det handler altså om i hvilken grad vi opplever at tilværelsen er begripelig,
håndterbar og meningsfull for oss.

Begripelighet

Begripelighet på arbeidsplassen handler om at vi ser sammenhenger mellom de ulike delene i organisasjonen
og kjenner vår egen funksjon i den. Hvordan ser verdikjeden eller arbeidsprosessene ut? Hvordan er virksomheten organisert, både formelt og uformelt? Hvor begripelig arbeidssituasjonen er for oss, handler mye om evnen vi
har til å ta til oss informasjon å tolke og forstå sammenhenger. En viss grad av begripelighet er en grunnleggende forutsetning for den neste komponenten i opplevelsen av sammenheng – håndterbarhet.

Håndterbarhet

Håndterbarhet handler om den evnen og muligheten vi har til å påvirke situasjonen vår og omgivelsene våre. Begrepet
empowerment er ofte brukt innen helsefremmende arbeid. Det betegner den makten og de ressursene vi alle trenger
i hverdagen for å håndtere våre liv på en helsefremmende måte. Også vår kompetanse og våre ferdigheter samt fysiske og psykiske kapasitet virker inn på hvordan vi håndterer situasjonen.

Meningsfullhet

Meningsfullhet er motivasjonskomponenten i opplevelsen av sammenheng, og Antonovsky mener dette er den viktigste
komponenten. Opplever vi ikke at det vi gjør har noen mening, blir vi mindre interesserte i å begripe og lære, og dermed blir vi også mindre motiverte til å håndtere utfordringer. Klare mål, yrkesstolthet og hyggelige kollegaer er eksempler på faktorer som kan bidra til å styrke opplevelsen av mening. En person med sterk meningsopplevelse stråler av engasjement og pågangsmot. Hun har vilje og energi til å utrette noe og skape resultater.

 

Denne artikkelen er hentet fra Idébankens temahefte om helsefremmende arbeidsplasser.   Last ned eller bestill heftet her  
Helsefremmende-arbeidsplass forside
Idébankens tekstsamling om helsefremmende arbeidsplasser

 

Kilder: Antonovsky (2000) Helbredets mysterium og Hanson (2004): Hälsopromotion i arbetslivet