Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forhold på jobben kan gi angst og depresjon. Nesten tolv prosent av arbeidstakerne har plager som trolig trenger behandling. Risikoen er størst for de som opplever motstridende krav i arbeidet. Best beskyttet mot angst og depresjon er de som har støtte fra rettferdige ledere og har positive utfordringer i jobben, viser en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Sjefen vil en ting mens kunder og kolleger vil noe helt annet. Når kravene er motstridende kommer arbeidstakeren i konflikt med seg selv om det som er rett. Andre ganger kan det handle om å bli satt til oppgaver uten tilstrekkelige muligheter for å klare dem. Det er slike ting forskerne kaller rollekonflikt.

– Rollekonflikt er den enkeltfaktoren som gir høyest risiko for angst og depresjon, forteller Live Bakke Finne, forsker ved STAMI.

Noe gir beskyttelse

Studien fra STAMI viser også hvilke faktorer i arbeidet som kan sies å beskytte mot angst og depresjon.

– Det handler mye om rettferdig fordeling av oppgaver.  Det betyr mye at nærmeste leder ikke er en stresskilde for de ansatte, men behandler dem godt og lytter til dem, sier Finne.

– Det blir enklere å vite hva en bør gjøre.

­

Live Bakke Finne

– Selv om ikke alle forhold på arbeidsplassen er slik de burde være, vil en støttende og rettferdig ledelse beskytte mot angst og depresjon, sier hun.

Rådet er, gjør noe med det

Utfordringen er å endre arbeidsplasser der lederen er mindre ivaretakende. På tross av klare funn i undersøkelsen vil Finne ikke gi råd om bestemte tiltak. Likevel råder hun bedriftene til å være oppmerksomme på faktorene som studien peker på.

– Bedriftene bør absolutt gjøre praktiske tiltak for å redusere angst og depresjon hos arbeidstakerne. Forskning har vist at mange tiltak i virksomhetene er rettet mot enkeltpersoner. Dette er ofte ikke nok. Rollekonflikt handler mye om dårlig organisering av arbeidet. Spørsmålet om hvordan man har det blir faktisk minst like viktig som hvordan man tar det. Det er ikke nok å hjelpe enkeltpersoner med å holde ut situasjonen, sier Finne.

Stor betydning for sykefraværet

Live Finne 2
Rettferdige ledere og positive utfordringer i jobben har mye å si for helsa, viser forskningen til Live Bakke Finne.

Psykiske lidelser er den nest største diagnosegruppen i legemeldt sykefravær. Finne peker på at det ligger store helsegevinster i å ta angst og depresjon i arbeidslivet på alvor.  

–Å være i jobb blir vanligvis ansett som positivt for helsen. Men ”nettoeffekten” på den mentale helsen avhenger av hvor gunstige de psykososiale forholdene på jobben er, sier hun.

Studien skiller seg ut

I mange arbeidsmiljøundersøkelser er det vanlig å se på fire områder, krav – kontroll i arbeidet og innsats – belønning. I denne studien har STAMI vurdert hele nitten områder. Dette er andre faktorer enn de som tradisjonelt er studert.

– Resultatene våre viser at flere faktorer er spesielt betydningsfulle, forteller Finne.

Den nye kunnskapen om det som påvirker helsen gjør det lettere å lage treffsikre tiltak.

– Det blir enklere å vite hva en bør gjøre noe med. Det blir også lettere å velge hvilke faktorer som bør være med i for eksempel medarbeiderundersøkelsen, sier hun. 

Her er listen som viser sammenhengen mellom faktorer i arbeidsmiljøet og angst og depresjon:

 • Rollekonflikt knyttet til krav-ressurs og motstridende forespørsler: klar sammenheng i negativ forstand
 • Støtte fra nærmeste leder, følelsesmessig og faglig: klar sammenheng i positiv forstand
 • Medvirkende lederskap, å delta i viktige spørsmål: klar sammenheng i positiv forstand
 • Rettferdig lederskap knyttet til rettferdig oppgavefordeling, god behandling og likhet: klar sammenheng i positiv forstand
 • Positive utfordringer i jobben. Å få brukt kunnskap og ferdigheter, jobben er meningsfull og utfordrende: klar sammenheng i positiv forstand
 • Sosialt klima, om det er støttende, oppmuntrende, avslappet eller lite mistenkeliggjørende; sammenheng i positiv forstand
 • Forutsigbarhet neste måned knyttet til oppgaver, kolleger og overordnede: noe sammenheng
 • Beslutningskontroll, å ha innflytelse på arbeidsoppgaver, valg av samarbeidspartnere og klientkontakt: noe sammenheng
 • Verdsetting knyttet til belønning for god jobb, være ivaretakende, ledelsen er interessert i helse og trivsel: sammenheng i positiv forstand
 • Rykter om endringer: noe sammenheng
 • Observert mobbing: noe sammenheng, men langtidssammenheng ble ikke funnet
 • Erfart mobbing: sammenheng i negativ forstand
 • Rettferdige prosedyrer og fremgangsmåter i bedriften: noe sammenheng
 • Kontroll over arbeidsintensitet, innflytelse på tid, rom og pauser: ikke sammenheng
 • Kvantitative krav til arbeidstid og arbeidsmengde: ikke sammenheng
 • Beslutningskrav, krav til å ta avgjørelser og være oppmerksom: ikke sammenheng
 • Forutsigbarhet neste to år knyttet til jobbsikkerhet og krav til læring: ikke sammenheng

Fakta om studien

 • Studien fra STAMI heter “Psychological and Social Work Factors as Predictors of Mental Distress: A Prospective Study”
 • Den er laget av forskerne Live Bakke Finne, Jan Olav Christensen og Stein Knardahl
 • Studien er basert på en stor undersøkelse blant 3644 personer i 48 bedrifter
 • Hver person i undersøkelsen har svart to ganger med to års mellomrom
 • Bedriftene er både fra offentlig og privat sektor. De har ulik størrelse og tilhører ulike bransjer
 • Studien er basert på data fra STAMI-prosjektet ”Den nye arbeidsplassen: arbeid, helse og deltagelse i arbeidslivet. En prospektiv, longitudinell undersøkelse”.
 • Studien startet i 2004 og skal vare til 2015 med mulig forlengelse

 

Les mer

idebanken

Arbeid kan gi bedre psykisk helse

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Arbeidsplassens evne til å ta vare på og legge til rette for ansatte som har det vanskelig, vil påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb i denne perioden. For mange med psykiske helseproblemer kan arbeid bidra til at de blir raskere friske.