Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samtidig som Hjartdal kommune ble IA-virksomhet i 2003, startet kommunen prosessen med omorganisering og nedbemanning på grunn av dårlig økonomi. Usikkerhet preget de ansatte og sykefraværet steg. I 2005 lå det totale sykefraværet på 13,3 prosent, i 2006 ble det redusert til 9,5.

Hjartdal er en liten kommune i hjertet av Telemark. Skog- og fjellandskap preger den vakre kommunen som består av de tre jordbruksbygdene Hjartdal, Sauland og Tuddal med til sammen 1600 innbyggere. Kommunen som har om lag 200 ansatte.

Ved nyttårstider 2006 restartet kommunen i IA-arbeidet med prosjektet "Arbeidstaker i sentrum" – samspelet mellom den tilsette og leiaren. Det var et samarbeidsprosjekt mellom Hjartdal kommune, NAV Hjartdal Trygd og NAV Arbeidslivssenter i Telemark, med arbeidslivssenteret som motor i arbeidet.

Nærvær og trivsel

Målet for prosjektet var å skape et godt og mer inkluderende arbeidsmiljø med vekt på nærvær, dialog, ledelse og godt samarbeid. Prosjektet satt ikke måltall på nedgangen i sykefraværet, men regnet som sikkert at prosjektarbeidet ville resultere i redusert fravær, mer nærvær og trivsel på arbeidsplassen.

I stedet for tall formulerte kommunen: "Hjartdal kommune ønsker at alle ansatte skal trives med arbeidet sitt og at de skal skånes mot fysiske og psykiske helseskader. Ansatte med helseproblemer skal gis den støtte og hjelp de trenger for at arbeidssituasjonen skal være best mulig."

Forebyggende arbeid

Parallelt med prosjektet rettet kommunen oppmerksomheten på det forebyggende arbeidet. En SWOT-analyse ble gjennomført. Det er en analysemetode som avdekker svake og sterke sider, muligheter og trusler i arbeidsmiljøet.
 
Utvalgte ledere, tillitsvalgte og hovedverne-ombud ble spurt. På bakgrunn av analysen laget kommunen en handlingsplan med seks innsatsområder:

-  kompetanse i personalarbeid
-  holdninger på arbeidsplassen
-  rutiner i personaloppfølging og sykefraværsarbeid
-  kommunikasjon på arbeidsplassen
-  lederrollen
-  arbeidsmiljø, faktorer som påvirker fravær og nærvær

Les dokumentet: Analyserapport og handlingsplan 

God informasjonsflyt

Prosjektgruppen sjekket framdriften og hjalp til med gjennomføringen av prosjektet. Der satt organisasjonssjef, enhetsledere og tillitsvalgte i kommunen, to rådgivere fra arbeidslivssenteret, NAV Arbeid og NAV Trygd. Ved behov stilte kommunelegen og bedriftshelsetjenesten.

Les dokumentet "Arbeidstaker i sentrum" - samspelet mellom den tilsette og leiaren

Prosjektgruppen arrangerte informasjonsmøter for alle enhetene i kommunen, ikke bare i de to enhetene hvor prosjektet ble gjennomført. Det gjorde at hele kommunen satte IA-arbeidet på dagsorden og brukte erfaringene fra prosjektet underveis. Brosjyre om nye sykefraværsrutinene ble laget og temadager for ledere i kommunen ble arrangert.

Læringsarena

En viktig læringsarena for enhetslederne i prosjektet var å delta i prosjektmøtene hvor de tok med seg problematiske saker fra egen enhet. Med samtykkeerklæring fra arbeidstakeren det gjaldt, tok lederne opp vedkommendes sykefraværsproblematikk i dialog med lege, representanter fra NAV, bedriftshelestjeneste og kommune-administrasjonen.
 
Muligheter, begrensninger og tiltak ble diskutert, enten vedkommende var sykmeldt eller var i faresonen og forebyggende tiltak måtte settes inn. Lederne fikk kunnskap om hvilke tiltak som finnes og hva som oftest virker og ikke virker – og ikke minst hvordan man skal finne løsninger lokalt i egen enhet.

Fordelen for legen var å bli kjent med pasienten fra et annet ståsted og få bedre kjennskap til arbeidsplassen. Den ansatte det gjaldt var aldri med på disse møtene selv, men hadde altså samtykket i å bli tatt opp som "sak".

Lagspill

– Resultatet er at veien til både lege og NAV er blitt kortere, vi vet at vi spiller på lag. Vi er blitt flinkere til å kombinere tiltakene, gradert sykmelding, tilrettelegging og aktiv sykmelding. Bedriftshelsetjenesten er på banen og hjelper til med å kartlegge arbeidsevne, funksjonsvurdering og gjennomgang av situasjonen. NAV er raskt ute med å avklare om attføring er aktuell, og om den i tilfelle skal være medisinsk eller yrkesrettet.

Arenamodellen er nå i ferd med å implementeres i alle enhetene i kommunen, forteller Kristin Innvær Wåle, organisasjonssjef, Bjørn Rugås, kommunalsjef, Helen Svartdal, NAV Hjartdal Trygd, Marit Suhrke, kommunelege og Jan Terje Nilssen, NAV Arbeidslivssenter Telemark.

Kontaktinformasjon

HJARTDAL KOMMUNE:
 
Kristin Wåle (organisasjonsjef)
Hjartdal Kommune
3692 Sauland

tlf.: 35 02 80 12
mob.: 91 51 25 85