Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sintef har forsket på sykefraværsoppfølging i Trondheim kommune, og kommet frem til en rekke anbefalinger. Anbefalingene kan senke sykefraværet i hele landet.

Rådmannen i Trondheim kommune ønsket å se nærmere på oppfølging av sykemeldte i kommunen. Etter et lengre følgeforskningsprosjekt har Sintef kommet frem til at det er  stort forbedringspotensial i sykefraværsarbeidet. De har nå kommet med en rekke anbefalinger som kan være nyttig for alle som er opptatt av et lavt sykefravær.

Opplæring av ledere

God opplæring vil kunne gi ledere evnen til å utnytte sitt eget potensiale med tanke på forebyggingsarbeid. Ledere sitter på mye erfaring og kunnskap om forebyggingsmuligheter, men mange synes det er vanskelig å få satt denne kunnskapen i system. Det bør derfor opprettes et tilbud om hjelp til å komme bedre i gang med forebyggingsarbeidet fremfor oppfølgingsarbeid. Oppfølging er viktig, men bedre kunnskap om forebygging kan hindre at folk i det hele tatt blir sykemeldt.

Oppfølging er viktig, men bedre kunnskap om forebygging kan hindre at folk i det hele tatt blir sykemeldt.

Forskning har vist at kvaliteten på ledere har mye å si for sykefraværet. Sintef anbefaler derfor å ha gode rutiner for å identifisere ledere som ikke fungerer på en god måte. Gi dem lederstøtte slik at de kan fungere bedre, eller veiledning ut av lederrollen.

Oppfølging av sykmeldte

Det har vært mye negativitet rundt oppfølgingsregimet i IA-avtalen. Men er det bevist at god og tidlig oppfølging er viktig. Sintef anbefaler allikevel at man kan ha ulik oppfølging av ulike grupper:

  • Ansatte med fravær grunnet alvorlig sykdom bør ikke utsettes for samme oppfølgingsregime som ansatte med mindre alvorlige helseutfordringer.
  • Personaltjenesten bør utarbeide en klar og enkel rutine for håndtering av hyppig korttidsfravær som ledere skal følge. Slik vil lederen ha argument for å innkalle personen. Om nødvendig bør personaltjenesten involveres.
  • Ansatte med gjentakende langtidsfravær der årsaken typisk varierer fra gang til gang bør tas tak i. I tilfeller der ansatt som oftest blir friskmeldt rett før dialogmøtene bør dialogmøte 2 fremskyndes, og en bør finne en løsning. Nav og legen bør være til stede sammen med lederen. Dersom det er relevant bør også personaltjenesten eller bedriftshelsetjenesten være til stede.

Forebygging av psykiske lidelser

Det bør finnes en intern tjeneste som har som mål å forebygge sykefravær knyttet til lettere psykiske lidelser. For å komme tidlig inn, helst før folk blir sykmeldt bør dette være en lavterskel mestringstjeneste som kan ta tak i ulike livsmestringsproblem før dette utvikler seg.

Det er naturlig å legge en slik tjeneste til BHT. De har allerede tilsvarende rolle for folk som utsettes for mobbing. Å ha en lavterskel mestringstjeneste i BHT er naturlig i en så stor organisasjon og kompetansen finnes der i stor grad fra før.

I mindre bedrifter der en intern tjeneste kan være vanskelig å opprette kan det være nok med en samtale med noen fornuftige mennesker som har trening og kompetanse til å få folk til å endre tankebaner og til å finne frem til en struktur i livet som er helsefremmende.

Les mer

idebanken

Kartlegging av arbeidsmiljø

Kartlegging som er godt planlagt og gjennomført, kan bidra til en felles forståelse av arbeidsmiljøet. Dette letter oppstarten i et sykefraværs- og HMS-arbeid. Se ikke bare etter negative faktorer, se også etter positive nærværsfaktorer og bygg videre på dem.

idebanken

De beste arbeidsplassene er helsefremmende

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.

idebanken

Sykefravær krever tett oppfølging

IA-avtalen har gjort mange virksomheter gode på tilrettelegging og oppfølging av sykefravær. Kontakten med sykmeldte blir prioritert. Engasjerte ledere og godt samarbeid holder trykket oppe. Da kommer resultatene.

idebanken

Dialog om fråvær og nærvær kan gi stor effekt

Samtalen er ein viktig reiskap for leiarar. Når ein medarbeidar har blitt sjukmeldt, eller står i fare for å bli det, er ein samtale med leiar både klokt og nødvendig. I tillegg til sjukefråvær kan samtaler med fordel også dreie seg om utvikling og auka nærvær.

idebanken

Arbeid kan gi bedre psykisk helse

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Arbeidsplassens evne til å ta vare på og legge til rette for ansatte som har det vanskelig, vil påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb i denne perioden. For mange med psykiske helseproblemer kan arbeid bidra til at de blir raskere friske.

idebanken

Konflikter er et gode når de håndteres godt

Konflikter er i seg selv verken et gode eller et onde. De kan ha både positive og negative sider. Konflikter avdekker og tydeliggjør viktige temaer. Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner.