Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Næringslivets samfunnsansvar er i vinden som aldri før. Å produsere varer og tjenester på en anstendig og bærekraftig måte er lønnsomt. Og det er verdifullt for samfunnet.

 Mye har skjedd siden samfunnsansvar ble aktuelt tema for vel ti år siden. I dag jobber de fleste større bedrifter seriøst med emnet. Også mindre bedrifter tar utfordringene på alvor.

– Det har foregått en stor profesjonalisering av området, forteller Erik Lundeby. Han er teamleder og koordinator for samfunnsansvarsarbeidet i NHO-området. Lundeby mener bedriftene er blitt mer bevisste samspillet med samfunnet rundt.

– Næringslivet er avhengig av tillit, derfor må bedriftene vise at de tar ansvar. Det er bra for dem og det er bra for samfunnet, sier han.

Fra veldedighet til ansvarsfull drift

Oppmerksomheten på samfunnsansvar kom fra USA. Den gang handlet det mye om veldedighet. Nå er bedriftene mer opptatt av ansvaret for å produsere varer og tjenester på en god måte.

 Bedriftene har nytte og egeninteresse av dette. Noen kritikere bruker denne egennytten mot bedriftene. Det blir feil, påpeker Lundeby.

Han mener det viktigste ikke er motivet bak, men at bedriftene gjennomfører gode tiltak.

 Hovedpoenget er at tiltakene er et gode, både for bedriften, miljøet og samfunnet. Å ta ensidig hensyn til bedriften eller til miljøet eller til samfunnet gir som regel uheldige følger for de andre.  Det gjelder å finne balansen, sier han.

Noen ganger handler det bare om plikt

Når det kommer til menneskerettigheter, barnearbeid og korrupsjon er samfunnsansvaret en plikt. Om det er nyttig eller ikke er i grunnen irrelevant, påpeker Lundeby.

 Dette er lovregulerte områder. Korrupsjon og alvorlig forurensning er forbudt. Samfunnsansvar handler om å forebygge, å finne ut hva bedriften selv kan gjøre for å hindre ulovligheter eller uetiske handlinger, forklarer han.

Selvbinding

Samfunnsansvar er et selvpålagt ansvar. Lundeby nevner et eksempel når inntjeningsmål er satt så høye at de vanskelig kan nås uten at ansatte beveger seg inn i etiske gråsoner. Da er det viktig at bedriften har kartlagt risikoen og tar sine forhåndsregler.

 Bedrifter ønsker å opptre redelig, men kan møte utfordringer når de skal håndtere ulike hensyn og ulike etiske standarder. Da er det avgjørende å ha samfunnsansvaret som korrektiv og overordnet ledetråd, sier han.

Generelle krav, lokal tilpasning

Hva samfunnsansvaret innebærer bestemmer bedriftene selv. Tiltakene vil variere med størrelse på bedriften, på bransje og hvordan forretningen er knyttet til import, eksport og andre aktiviteter i utlandet.  Å drive forretningen på en miljøvennlig måte er eksempel på noe alle bør være opptatt av.

– Små virksomheter ønsker kanskje bare å gjøre noe godt. Det kan de gjøre på en enkel måte ut fra engasjement og egne ressurser. I større bedrifter er samfunnsansvaret gjerne en del av forretningsstrategien. De vurderer da alle sider ved driften og gjør tiltak for å forebygge uønskete hendelser eller gjøre tiltak for å fremme særskilte områder. Større bedrifter har normalt egne ansatte til å følge opp samfunnsansvaret i det daglige, forteller han.

Inkluderende arbeidsliv

Engasjement for sosiale forhold er langt mer enn veldedighet. Gode arbeidsplasser der ansatte trives og ønsker å jobbe lengst mulig berører velferden til de fleste. Det å tilby praksisplasser og lærlingeplasser til ungdommer kan i den sammenheng ha stor samfunnsmessig betydning. Inkluderende arbeidsliv handler om dette. Det handler også om det å ha god dialog med egne ansatte, samarbeidsparter og offentlige myndigheter.

– Verdigrunnlaget i samfunnsansvaret er egentlig forankret i en lang tradisjon i Norge, forteller Lundeby.

– På mange måter bygger dette på de verdiene som ligger i godt partssamarbeid og godt helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Å være en aktiv IA-bedrift kan derfor være én av flere måter å jobbe med samfunnsansvaret på, sier han peker på sjekklista i en av NHOs brosjyrer.

Samme verdigrunnlag

Lundeby fremhever at næringslivet og samfunnet er uløselig knyttet sammen. Samfunnet er avhengig av et livskraftig næringsliv og næringslivet er avhengig av et velfungerende og bærekraftig samfunn.

– Det gjelder å se virksomheten i det perspektivet, sier Lundeby. 

Samfunnsansvar

  • Næringslivets samfunnsansvar er den norske versjonen av den internasjonale betegnelsen Corporate Social Responsibility (CSR).
  • Samfunnsansvar dekker mange områder: menneskerettigheter, sørge for anstendige og sikre arbeidsforhold, unngå skadelig miljøpåvirkning, motvirke korrupsjon, bidra positivt til det omkringliggende samfunn.
  • NHO har laget egne verktøy for virksomheter som ønsker å utvikle samfunnsansvarsarbeidet.
  • FN står bak Global Compact. Det er både et nettverk og et verktøy for samfunnsansvar.
  • Den internasjonale standarden for samfunnsansvar er ISO 26000.