Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Noen trenger tiltak på arbeidsplassen for å klare balansen mellom omsorgsansvaret og arbeidet. I dette innlegget skriver forsker Lise Lien hva arbeidsgiver kan gjøre for å lette situasjonen for pårørende.

En undersøkelse utført av Fafo på vegne av AbbVie Norge har sett nærmere på hva slags tiltak arbeidsgivere kan sette i verk for å bedre forholdene for arbeidstakere med ekstra omsorgsansvar.

Utfordrende å stå i full jobb

Den formelle omsorgen er godt utbygd i Norge, men til tross for dette utgjør de pårørendes omsorgsinnsats en ganske stor andel. Dette gjelder særlig de som opplever å havne mellom to stoler. Det kan være foreldre som har barn med diagnoser som er krevende å håndtere i hverdagen, men som ikke gir rett til offentlige ordninger og stønader. Eller pårørende til eldre som opplever at en mor eller far ikke får nok – eller får for dårlig – hjelp. Jo mer pårørende med ekstra omsorgsansvar må utføre av omsorgsoppgaver, jo mer utfordrende kan det være å stå i (full) jobb. Men er det et uløselig dilemma?

Lise Lien foto fafo
Lise Lien er forsker ved forskningsstiftelsen Fafo. Arbeidsområdene hennes er sykefravær, inkluderende arbeidsliv, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling og lønnssystemer.

Undersøkelsen viste at flertallet av arbeidstakere som svarte på undersøkelsen og som har et ekstra omsorgsansvar jobbet full tid og at 21 prosent av disse har et utstrakt omsorgsansvar enten for barn eller for foreldre. De bruker fra 16 til 20 timer eller mer per måned til omsorgsarbeid. Menn og kvinner svarte at de brukte omtrent like mye tid på omsorgsoppgavene. Det var også et flertall som jobbet mer enn normal arbeidsuke.

Samtidig svarer 94 prosent av dem at det er viktig å ha en god balanse mellom arbeid og fritid. Over halvparten mener at deres omsorgsansvar ikke påvirker arbeidet. Samtidig svarer om lag 30 prosent at omsorgsansvaret gjør at de noen ganger er ufokusert på jobb.

Tidligere forskning på omsorgsbyrder har vist at pårørenderollen kan være belastende. Det er ofte knyttet til en høyere risiko for både fysiske og mentale problemer, sosial isolasjon og familiestress. Våre intervjuer understøtter utfordringer knyttet til denne rollen slik som søvnløshet, sorg, bekymringer og generell utslitthet.

Omsorg og fravær

Omsorgsansvar er ikke en ni-til-fire-jobb. Type diagnose hos den omsorgstrengende og fleksibiliteten i arbeidet kan ha mye å si for om arbeidstakerne klarer å innfri sine forpliktelser.

I underkant av 35 prosent av arbeidstakerne i vår undersøkelse har aldri måttet ta fri for å håndtere sine omsorgsforpliktelser. Noen flere bruker egne feriedager for å dekke opp behovet, 11 prosent har tatt fri uten lønn, 11 prosent har hatt legemeldt fravær, og 19 prosent har benyttet egenmeldingsdager. Det er også 7 prosent som oppgir at de har skoftet arbeid på grunn av omsorgsansvaret.

Pårørenderollen er ofte knyttet til en høyere risiko for både fysiske og mentale problemer, sosial isolasjon og familiestress.

Lise Lien, forsker. 

Hva kan arbeidsgiver gjøre?

Et av hovedmålene med undersøkelsen var å undersøke hvilke tiltak arbeidsgivere kan iverksette for å tilrettelegge bedre for ansatte med et særlig omsorgsansvar. Hva som er mulig for arbeidsgiver å gjennomføre vil variere, men disse tiltakene oppleves som viktige blant ansatte med ekstra omsorgsansvar:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheter for avspasering
 • Jobbe mer i enkelte perioder og mindre i andre
 • Deltidsarbeid
 • Muligheter for hjemmekontor
 • Arbeidstilpasning/alternative arbeidsoppgaver
 • Muligheter for å bytte vakter/skift
 • At møter ikke legges for tidlig eller for sent på dagen
 • Mindre arbeidsreiser
 • Ekstra fridager

I våre intervjuer fremkom det også andre viktige forhold som er knyttet til ledelse, organiseringen av arbeidet og relasjonelle forhold:

 • Struktur og orden på arbeidsplassen gir mer forutsigbarhet i arbeidshverdagen. Dette er viktig for personer som opplever en kaotisk familiesituasjon.
 • Åpen dialog – både mellom leder og pårørende og mellom pårørende og andre kolleger slik at arbeidsplassen får mer forståelse for situasjonen til den pårørende.
 • Å bli møtt med forståelse og medfølelse, men ikke med medlidenhet.

Arbeidet fremstilles som en viktig sosial og faglig arena og vår undersøkelse viser at mange av arbeidstakerne med ekstra omsorgsansvar er sterkt motiverte for å jobbe.

Denne artikkelen ble først publisert på Arbeidslivet.no, et samarbeidsprosjekt mellom LO, Fafo og LO-Media. Artikkelen er kortet ned og gjengitt med tillatelse.

Om undersøkelsen

 • Studien Care responsibility and work participation er utført av Fafo på vegne av AbbVie Norge.
 • Det ble gjennomført intervjuer med personer som har/har hatt et ekstra omsorgsansvar enten for barn eller for foreldre.
 • Norstat utførte i tillegg, på oppdrag av Fafo, en spørreundersøkelse.
 • 600 ansatte svarte. 139 personer, 23 prosent, oppga at de hadde et ekstra omsorgsansvar.
 • Ansatte med ekstra omsorgsansvar skiller seg ikke nevneverdig fra andre arbeidstakere. Det er en heterogen gruppe ansatte. Altså forskjellige folk, ikke én spesifikk gruppe med samme kjønn, alder eller livssituasjon.

Les mer

idebanken

Lederstil kan påvirke stressnivået

Opplevelsen av stress og hvordan vi håndterer det påvirkes av lederstil, hvordan arbeidet er organisert, kollegiale forhold og vår fysiske plassering. Det er resultatene i en ny dansk undersøkelse.