Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nordmøre Energiverk AS ble i 2002 en av de første IA-virksomhetene på Nordmøre. Nå begynner resultatene å vise seg, ved hjelp av et sterkt fokus på enkeltmenneskene i organisasjonen.

Det er ikke gjort over natta å skape gode og langsiktige trender for fravær, kultur og inkludering. Men etter to års IA-arbeid med fokus på lederutvikling, personalpolitikk, struktur, verdidebatt og et økt individfokus, kan personalsjef Bjarne Storfold Elde slå fast at arbeidet bærer frukter.
– IA-avtalen har vært med på å forsterke innsatsen overfor enkeltpersoner i vår virksomhet. Vi har klart å tilrettelegge for å forebygge sykefravær, korte ned sykefraværsperiodene og øke den reelle pensjonsalderen, sier Elde.

Lederutvikling

Som en del av IA-arbeidet har hele ledelsen vært gjennom en lederutviklingsprosess hvor både ledere og medarbeidere har vært med på å definere hvilke lederverdier som skal gjelde i NEAS. Hele prosessen, med ledersamlinger og allmøter, har uten tvil bidratt til en kultur hvor både ledere og medarbeidere har en løsningsorientert tilnærming til både arbeidsmiljø og sykefravær. For å understreke viktigheten av dette blir hele NEAS årlig målt på HMS og sykefravær. Hvis sykefraværet reduseres med minimum fem prosent fra foregående år, og sykefravær relatert til arbeidsulykker er null, gir det uttelling i bonuslønnssystemet som omfatter samtlige ansatte.
– I vårt ledelsesverdisett skal vi ta vare på hvert enkelt individ. Dette er svært viktig for å oppnå den effekten vi ønsker for vår bedrift. Vi mener at målet nås ved å engasjere, ansvarliggjøre og synliggjøre medarbeiderne, sier Elde.

De bærende verdiene i NEAS er service, engasjement, ansvarlighet, åpenhet og utvikling – noe som også skal gjenspeiles i alle ledd i organisasjonen.

Mål og tiltak

Da NEAS inngikk IA-avtale, var målet å redusere sykefravær og å få seniorene til å stå lengre i jobben.
– Etter at vi hadde definert målsettingen med IA-arbeidet, begynte vi å jobbe med tiltak som igjen ble nedfelt i handlingsplaner for hver avdeling. Dette kan gå på innkjøp av hjelpemidler og trivselstiltak, eller individrettede tiltak som for eksempel tilrettelegging av arbeidstid eller omplassering, sier Elde. Han er også godt fornøyd med systematikken som IA-arbeidet brakte med seg.
– Nå følges samtlige sykmeldte systematisk opp, noe som helt klart har endret rutinene våre i forhold til før vi ble IA-virksomhet. Ansvaret for de sykmeldte er flyttet fra personalavdelingen til nærmeste leder. Det betyr at ansvaret er tydeliggjort og de ansatte opplever det som veldig positivt å få tett og god oppfølging, sier Elde.

Hjelpemidler

Blant tiltakene som er gjennomført ved NEAS er det kjøpt inn hjelpemidler som motoriserte verktøy, terrengkjøretøy og lift for å lette belastningen på montørene, som har fysisk krevende jobber.
– Flere av våre eldste montører har slitasjeskader som er seinvirkninger fra den tida hvor det ikke fantes verktøy for å lette jobben, sier Elde. Den fysiske belastningen på medarbeiderne er en av årsakene til at NEAS gir økonomisk støtte til trening. De fleste tiltakene betales av NEAS, men bedriften har også benyttet seg av tilretteleggingstilskudd under aktive sykemeldinger, samt av hjelpemiddelsentralen for å tilrettelegge med heve- og senkebord til kontoransatte.

Omplassering

Andre tiltak som NEAS har gode erfaringer med, er omplassering av medarbeidere som et resultat av helseplager. Dette er både kortsiktige tiltak, hvor enkelte har hatt behov for å gjøre andre arbeidsoppgaver enn sine vanlige, og permanente tiltak. To ansatte som ikke kunne klatre i stolper lenger, fikk utdanning og nye arbeidsoppgaver i selskapet.
– Vi strekker oss veldig langt i å finne arbeidsoppgaver som den ansatte behersker og som er til nytte for oss. Når det er sagt, må det nevnes at vi kan ikke konstruere nye stillinger. Det er også et suksesskriterium at den enkelte medarbeider er interessert i omplassering, at medarbeideren selv er med i beslutningsprosessen og at virksomheten har bruk for kompetansen som medarbeideren besitter. Men der det er mulig å finne løsninger, blir det helt klart en vinn-vinn-situasjon for begge parter. En av medarbeiderne her som har fått en ny stilling, dekker et viktig behov for oss og stortrives. Alternativet ville trolig vært at vi mistet han, og at han ble utstøtt fra arbeidslivet, sier Elde. Han forteller at det ikke er en eneste medarbeider som ikke har kommet tilbake i jobb etter aktiv sykmelding.

Operasjoner og forebygging

Nok et tiltak som er benyttet på NEAS, er kjøp av helsetjenester gjennom kontakt med det lokale Arbeidslivssenteret.
– Vi var tidlig ute med å etablere en bedriftsintern ordning hvor vi betalte deler av kostnaden hvis det kunne hjelpe den enkelte medarbeider å korte ned sykefraværet. Senere har vi benyttet oss av ordningen med kjøp av helsetjenester i regi av det offentlige helsevesen. Vi har m.a. kjøpt operasjoner i forbindelse med skulder-, kne- og andre belastningsskader, forteller Elde.

Forebyggende arbeid har svært høy prioritet på NEAS. Både i forhold til sikkerhet og det å unngå ulykker, men også i forhold til generelt sykefravær.

HMS er et fast punkt på avdelingsmøtene som holdes annen hver måned. Da er HMS-avdelingen ofte med, og eventuelle nestenulykker gås gjennom. Det er svært sjelden en sykmelding i NEAS skyldes arbeidsulykker.

Andre forebyggende tiltak handler mye om innkjøp av tekniske hjelpemidler. Disse er i stor grad basert på innspill fra medarbeiderne selv.

Seniorplan

NEAS er blant de første IA-virksomheten på Nordmøre som satte seg seniorpolitiske mål. Målsettingen er å beholde seniormedarbeidere og hindre utstøting ved hjelp av tilrettelagt arbeid, et ekstra lønnstilskudd på 12.000 kroner for dem over 62 år, samt ekstra fridager. Når medarbeiderne fyller 60 år, får de en ekstra fridag i året for hvert år de jobber.
– Dette er et av de operative IA-tiltakene våre, og seniorplanen ble regelrett applaudert gjennom i AMU. Denne planen synliggjør at de eldste arbeidstakerne er ønsket, og at de representerer en verdi for selskapet, sier Elde.