Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Med 3,4 prosent sykefravær, et flunkende nytt skolebygg, seniorer som ønsker å stå i jobben og elever som sier de trives, er det ikke rart at Killingrud ungdomsskole ble utpekt som demonstrasjonsskole av Utdanningsdepartementet.

Både lokalene og organiseringen på Killingrud ungdomsskole i Nedre Eiker kommune, er preget av nytenking og inkludering. Skolebygget, som sto ferdig i 2001, består av tre hovedbaser – ett for hvert klassetrinn. De inneholder allrom, undervisningsrom, prosjektrom og grupperom. I tillegg har skolen spesialrom for gym, kunst og håndverk, naturfag, heimkunnskap, musikk, data, auditorium og bibliotek. Elevene er delt inn i basisgrupper hvor 12-16 elever deler en kontaktlærer. For å styrke relasjonen mellom kontaktlærere og de respektive elevgruppene, starter skoledagene alltid med en halvtimes gruppesamling. Her formidles praktisk informasjon, elevenes arbeidsplaner blir gjennomgått og det blir gitt oppfølging.

Lærere på første klasse

Medarbeiderne på Killingrud har vært aktivt med i planleggingsprosessen for det nye skolebygget, noe som gjør at det fysiske arbeidsmiljøet for lærerne er langt over vanlig standard. Mens første etasje er dedikert elevene, er det en egen fløy for ansatte en trapp opp. Her deler fire og fire lærere store, luftige arbeidsrom hvor alle har romslige arbeidsplasser med egne nye pc-er. Lærerne er delt inn i arbeidslag med utstrakt beslutningsmyndighet. En gang i uken møtes laglederne og rektor, hvor arbeidsmiljø og sykefravær er faste poster på agendaen.
– Vi er veldig opptatt av at vi er faglig engasjerte og har en lærende og trivelig arbeidsplass. Så langt det er mulig, forsøker vi å finne løsninger som passer til hva den enkelte kan og ønsker ut av arbeidssituasjonen, forteller rektor Kristin Husby.

Da Nedre Eiker kommune ble IAvirksomhet, ble også Killingrud en del av IA-avtalen. Det har alltid vært god tradisjon for oppfølging av sykmeldte på skolen, men nå ble rutinene ytterligere strukturert og satt i system. I 2004 var sykefraværet ved skolen 4,95 prosent, og for de to første månedene i 2005 er fraværet på 3,41 prosent. Skolen ligger også godt over landsgjennomsnittet for reell pensjonsalder, det er få som slutter før de er godt over 60 år. Som IA-virksomhet har skolen blitt flinkere til å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for dette. Det kan være ønsker om mindre elevgrupper, eller at man vil unngå enkelte fag, for eksempel gym.

Trivsel og omsorg

I tillegg til gode fysiske arbeidsforhold, får det sosiale miljøet mye av æren for trivselen og det lave sykefraværet. De ansatte er flinke til å finne på sosiale ting sammen, både på fritida og i arbeidstida. For eksempel er utsmykkingen av personalrommet laget av de ansatte selv, og denne skiftes ut med årstidene.

Hvert år gjennomføres et seminar hvor alle medarbeiderne reiser bort.
– Grunntanken er at man skal trives på jobben og vise omtanke for hverandre. Her er det mange tøffe tak, og det kan oppstå situasjoner hvor man har behov for å snakke med hverandre. Her er det åpne kanaler og aksept for at ting kan være tungt. Samtidig er det viktig å ha eldre lærere i kollegiet, som kan gi verdifulle erfaringsutvekslinger, sier Steinar Ramberg, som er tillitsvalgt for Utdanningsforbundet.

Fakta: Demonstrasjonsskole

Demonstrasjonsskolene er skoler som over tid har utmerket seg på nasjonalt prioriterte områder. Demonstrasjonsskolene skal kunne knyttes til gjennomføring av etter- og videreutdanningstilbud, de skal brukes som besøks- eller hospiteringsskoler for lærere som deltar i etter- og videreutdanning. Demonstrasjonsskoler kan også fungere som praksisskoler for studenter.Demonstrasjonsskoler utpekes for to år om gangen.

Killingrud ungdomsskole har nedfelt et felles elevsyn, læringssyn og syn på lærerrollen, som er tuftet på skolens visjon: Læring gjennom arbeid, engasjement og trivsel.

Elevsyn:

På Killingrud er elevene:

-  i sentrum
-  forskjellige
-  likeverdige
-  interessert i å lære

Vi vil at elevene:

-  opplever trygghet og glede
-  tar egne valg
-  er aktive og undrer seg
-  opplever mestring
-  har høyt læringsutbytte
-  ser nytten av å samarbeide
-  stiller opp for hverandre
-  tilhører et fellesskap

Læringssyn:

Elevene på Killingrud lærer best når de:

-  opplever trivsel og trygghet
-  er aktive i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen læringssituasjon
-  gis mulighet for undring og utforsking av problemstillinger
-  tar utgangspunkt i egne interesser, evner og ferdigheter for å løse oppgaver
-  er bevisste på hvordan de lærer best og bruker ulike læringsstrategier
-  blir stilt overfor krav om mestring, både faglig og sosialt
-  gis mulighet for varierte arbeidsmåter, individuelt og i grupper
-  får utviklet evnen til å vurdere innsats og utvikling
-  har faglig engasjerte lærere, med god relasjonskompetanse
-  har lærere som følger opp, veileder og ser den enkelte

Lærerrollen:

På Killingrud er læreren:

-  faglig engasjert og har god relasjonskompetanse
-  en god formidler og veileder
-  en tydelig leder
-  reflekterende og i stand til å vurdere og fornye egen og skolens praksis
-  villig til å tilegne seg og ta i bruk ny kunnskap og varierte arbeidsmåter for å fremme læring

Vi vil at læreren:

-  ser og investerer tid i den enkelte elev
-  har felles ansvar for alle elevene. Det er våre elever
-  forventer mye av elevene både faglig og sosialt
-  har evne til samarbeid og selvstendighet
-  bidrar til stimulerende, humørfylt og trivelig miljø
-  kjenner til og er lojal mot skolens visjon, verdier, vedtak og mål
-  får mulighet til å bygge opp sin kompetanse
-  bevisstgjør elevene på hvordan de lærer best