Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter et år har sykefraværet i Mandal Kommune gått ned med 26 prosent, og antall attføringssaker og uførepensjonister er kraftig redusert. Kommunens nærværsprosjekt får æren for den positive utviklingen.

Et alarmerende høyt sykefravær og et stort antall førtidspensjonerte var utgangspunktet for at Mandal kommune tegnet IA-avtale våren 2002.
– Det gikk tregt i begynnelsen, men etter at vi omorganiserte IA-arbeidet til Prosjekt nærvær, eller nærværsprosjektet, som det kalles, har det meste endret seg, sier rådmann Erik Hillesund.

Målet nådd

Prosjektet startet i november 2003, med varighet til 1.juni 2005. Målet var å redusere fraværet med 20 prosent, fra 9,2 til 7,4 prosent, samt å øke den reelle pensjonsalderen fra 52,3 år til 53,3 år.
Etter et knapt år var målet nådd. For 3.kvartal 2004 var fraværet 5,4 prosent. Av dette var 0,48 prosent korttidsfravær.
Antall nye attføringssaker og uførepensjonister i Mandal kommune, som har medlemskap i KLP, er redusert fra 27 nye i 2001 til 6 nye per oktober 2004.

Samarbeid og informasjon

Nærværsprosjektet ledes av Siren Vetnes Johannessen, og hun understreker at prosjektet er handlingsrettet, praktisk og svært lite byråkratisk.
– Det er viktig å fokusere på det positive. Noe av det første jeg gjorde var å sende ut en e-post til alle ledere og tillitsvalgte i kommunen og spurte dem "hva er det på jobben som er gøy?" Så ble svarene sydd sammen, og jeg sendte en ny e-post med tittelen "se så mye gøy som skjer i Mandal kommune", ler Johannessen.
Prosjektet ble startet i samarbeid med KLP, som har vært en viktig støttespiller og analysesamarbeidspartner. - Her har vi fått mye og god hjelp, særlig fra Knut Eldjarn, som var her og holdt foredrag for alle tillitsvalgte, ledere og verneombud, forteller Johannessen.

Meldeplikt og oppfølging

Da prosjektet startet, ble alle tillitsvalgte, verneombud og ledere invitert til informasjonsmøte. Etter det har Johannessen vært på en informasjonsrunde til samtlige 38 arbeidssteder i kommunen, og er i gang med runde nummer to.
– Vi ønsker å være der før folk blir sykmeldte. Derfor har alle medarbeiderne i kommunen plikt til å melde fra til sin nærmeste leder dersom de står i fare for å bli syke. Da kan vi komme raskt på banen med forebyggende tiltak og oppfølging fra bedriftshelsetjenesten, sier Johannessen.

I regi av nærværsprosjektet har det skjedd en rekke både store og små ting i kommunens oppfølging av medarbeiderne . Alle sykmeldte får blomster og god-bedring-kort, og følges tett opp av sin nærmeste leder. Kommunen har opprettet en arbeidsmiljøpris på 10.000 kroner, som skal gå til arbeidsmiljøtiltak på den aktuelle arbeidsplassen, og en egen virksomhetsavis gir viktig informasjon til alle kommunalt ansatte.

Siden oppstarten har Prosjekt Nærvær også blitt påbygd med seks underprosjekter som tar for seg ansatte over 62 år, allergiforebyggende renhold, deltidsarbeid, arbeidsmiljøet ved sykehjemmets avdeling 3, hjemmehjelpernes hverdag og tilbakeføring av uføre til arbeidslivet.

Opplæringskontor

Kommunen har opprettet et såkalt opplæringskontor for kommunalt ansatte som av helsemessige årsaker ikke kan fortsette i jobben sin. Primært er dette et tilbud til medarbeidere som tidligere har vært i fysisk belastende yrker. – Her kan for eksempel medarbeidere på aktiv sykemelding komme og gjøre kontorarbeid. Slik kan de lære data og annet kontorarbeid i stedet for å sitte hjemme, og kanskje dette blir starten på en ny karrierevei. Alle har en restarbeidsevne, og det verste man kan gjøre, er å sende folk ut i uføretrygd, sier Johannessen.

Viktige samarbeidspartnere

Med sine rundt tusen ansatte, har Mandal kommune fått en egen kontaktperson ved det lokale trygdekontoret, Solveig Vatne, mens Arild Bakken er kontaktperson ved Trygdeetatens arbeidslivssenter. Begge er imponert over resultatene som Prosjekt Nærvær har vist
– Mandal kommune er veldig dyktige på alt de vil få til, og det de bestiller fra oss. Arbeidslivssenteret skal ikke sette dagsorden, men støtte og bistå, og det har vi virkelig fått lov til her, skryter Bakken. Han understreker også at et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten har vært en viktig suksessfaktor.
– Uten arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten har ikke dette vært mulig, skyter Johannessen inn.

Tilbake til jobb

Prosjektet "Tilbake til jobb" er også en del av kommunenes IA-arbeid. Dette er et motivasjonskurs for uføretrygdede som vil prøve seg i arbeidslivet igjen.
– Uføretrygdede som har jobbet i Mandal kommune, og som er født etter 1955, får tilbud om et program med mål om tilbakeføring i jobb gjennom deltakelse i motivasjonsgrupper. Disse gruppene skal møtes hver uke i tre måneder, forteller Johannessen. Motivasjonskursene starter opp i mars 2005.

Arbeidsmiljøpris til Frøysland skole

Rektor Erik Tronstad ved Frøysland skole er en av foregangspersonene i IA-arbeidet i Mandal kommune. Noe som også ga uttelling da kommunen delte ut årets arbeidsmiljøpris.

Frøysland skole har gjennomført IA-tiltak som omplassering av medarbeidere som står i fare for å bli sykmeldt, inntak av personer som har behov for arbeidstrening, fysisk tilrettelegging av arbeidsoppgaver og fysisk trening i arbeidstiden for arbeidstakere med muskel- og skjelettplager. I tillegg har bedriftshelsetjenesten vært på skolen og gått gjennom alle arbeidsplassene.
– Jeg sysler med tanken om å tilby trening til alle, både som et sosialt tiltak og for å forebygge slitasje. Jeg prioriterer også å ofte ha samtaler med mine medarbeidere, særlig dem som står i fare for å bli sykmeldt, forteller Tronstad. Skolen har i flere år arbeidet bevisst med sosiale arrangement, med høy deltakelse fra de ansattes side. Og den relativt nytilsatte rektoren ønsker å videreføre dette.

Det er ingen tvil om at det trivelig å være på jobb ved Frøysland skole, noe sykefraværsprosenten på 3,95 er et tydelig bevis på.

Prosjekt Nærvær

Mandal kommune har organisert IA-arbeidet i Prosjekt Nærvær. Dette prosjektet har knyttet til seg seks underprosjekter:

-  Ansatte over 62 år.

 -  Allergiforebyggende renhold. Minimalisering av kjemikaliebruk, ergonomiske prinsipper, miljøhensyn ved planlegging av kommunale bygg og avfallsplan.

-  Fra hvorfor til hvordan. Et medvirkningsbasert prosjekt med hovedvekt på arbeidsmiljøet ved sykehjemmets avdeling 3.

-  Uønsket deltid. Et prosjekt i regi av Kommunenes sentralforbund.

-  Hjemmehjelpernes hverdag. Hva kan bedre en hjemmehjelpers hverdag når det gjelder arbeidsmiljø og ergonomi.

-  Tilbake i jobb. Hvordan motivere uføretrygdede til å komme tilbake til arbeidslivet.