Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Siden mai i fjor har Trafikkdivisjonen i Jernbaneverket gjennomført et forsøk med ny egenmeldingsordning. Den gir medarbeiderne rett til et ubegrenset antall egenmeldinger per år i arbeidsgiverperioden.

For fravær inntil 16 dager skal det kun leveres egenmelding og ikke sykmelding fra lege. Det er altså ikke lenger nødvendig for de ansatte å oppsøke lege i denne perioden, hvis de ikke trenger behandling.

Stor oppslutning

Jernbaneverket har midtveis i forsøksperioden evaluert ordningen i en egen rapport. Den viser at forsøket har vært svært vellykket og over 90 % av ledere og ansatte anbefaler at ordningen fortsetter. Tanken bak ordningen er at medarbeiderne selv bør kunne vurdere når de er friske nok til å gå på jobb. Samtidig er det satt fokus på dialogen mellom leder og medarbeider. God dialog fra første stund kan bidra til raskere tilbakeføring til arbeid, og langtidsfraværet vil kunne påvirkes i positiv retning. Hensikten med ordningen er å styrke denne dialogen. I forsøket er det ikke forventninger om at sykefraværet vil synke på kort sikt.

Flink til å vurdere helse og krav i jobben

- Sykefraværet har lenge vært på et akseptabelt nivå hos oss, sier Trude Berntzen i Trafikkdivisjonen i Jernbaneverket, selv om det varierer ganske mye innad. Vi ønsker at medarbeiderne blir enda mer involvert i vurdering av egen helse og kravene i jobben.
De skal få mulighet til å ta et større ansvar samtidig som tilliten til dem blir tydeligere. Medarbeiderne i Trafikkdivisjonen har høy gjennomsnittsalder og en sterk lojalitetsfølelse til Jernbaneverket. De aller fleste arbeider turnus og er omfattet av helsekravforskriften som stiller høyere krav til helse enn det som er ellers er vanlig i norsk arbeidsliv. Dette betyr at terskelen for sykmelding og arbeidsuførhet er lavere enn ellers.

Mål å få ett riktig sykefravær

Vårt mål har vært å få et riktig sykefravær og ikke nødvendigvis et lavere fravær på kort sikt, sier Berntzen. Større fokus på kontakt og dialog i forkant og under sykefravær, vil gjøre ledere enda dyktigere i oppfølgingen og gi medarbeiderne større ansvar for å finne gode løsninger. Dette betyr også at legen etter hvert blir brukt mer som rådgiver enn en som gir direktiver. Gjennom denne ordningen tror vi at dialogen mellom ledere og medarbeidere kan styrkes ytterligere og etter hvert påvirke langtidsfraværet i positiv retning.

Gode resultater

I forkant av forsøk med utvidet rett til egenmeldinger, ble det gjennomført opplæring for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud i divisjonen. Der ble dialogen mellom leder og syk medarbeider vektlagt og regelverket gjennomgått. I tillegg ble det informert på personalmøter og alle medarbeidere fikk tilsendt skriftlig informasjon om ordningen.

Utviklingen i sykefraværet i perioden viser samlet sett nedgang og Trafikkdivisjonen ligger nå godt under 5 prosent sykefravær. Korttidsfraværet økte imidlertid marginalt med 0,35 prosent. Trafikkdivisjonen skriver i rapporten at de er fornøyd med et sykefraværet på dette nivået. Den prosentvise utviklingen er heller ikke avgjørende i denne sammenheng, fordi hensikten med tiltaket er å forbedre kvaliteten i oppfølgingsarbeidet.

Stort flertall er fornøyd med større tillit

For å få et bedre inntrykk av hvordan ordningen har fungert, ble det gjennomført en spørre-undersøkelse i divisjonen. I undersøkelsen svarer medarbeiderne at det er positivt å få større tillit og selv vurdere egen helsetilstand med tanke på tilbakeføring til jobb. De fremhever også fordelen ved å slippe legebesøk kun for å få sykmelding. Videre mener mange at ordningen er fleksibel og medfører en tettere dialog med leder. På spørsmål om negative sider peker enkelte på at tett oppfølging fra første dag, kan bli et negativt press på å komme tilbake i jobb før tiden. Noen nevner også at ordningen kan misbrukes i større grad enn tidligere ordning. Imidlertid svarer svært få at de har indikasjoner på dette. Nærmere halvparten av lederne mener at ordningen medfører merarbeid i form av utfylling av sykefraværsskjema og telefonsamtaler i og utenfor arbeidstiden, på grunn av turnusarbeid. 88 prosent av de ansatte sier at dialogen med leder under sykefravær var god. Samlet sett viser undersøkelsen at et stort flertall er fornøyd med ordningen. På bakgrunn av tilbakemeldingene har Trafikkdivisjonen gjort noen mindre endringer i rutinene.

Bedre tilpasning mellom helse, mestring og jobbkrav

- At både medarbeidere og ledere er så fornøyd når dialogen er blitt bedre, viser bare at det har skjedd en utrolig utvikling i norsk arbeidsliv de siste ti årene, sier Cathrin Sevin. Tidligere skulle en sykmeldt gjerne få være i fred og det var nærmest forbudt å spørre om noe som helst. Slik er det ikke lenger. Gjennom bedre dialog og medvirkning har vi fått langt flere muligheter til å tilrettelegge og finne løsninger for den enkelte. Den nye egenmeldingsordningen vil styrke denne trenden. Vi har liten tro på vesentlig lavere sykefraværsprosent på kort sikt, noe som heller ikke er avgjørende for vår del. Det viktigste er at vi får et mer riktig sykefravær, en bedre tilpasning mellom helse, mestring og jobbkrav. Da tror vi at langtidssykefraværet fortsatt vil ha en positiv utvikling hos oss.