Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Med direktøren med på laget og et aktivt arbeidsmiljøsenter har IA-arbeidet ved sykehuset gode vilkår. God lederstøtte er avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø og få ned sykefraværet.

Sykehuset jobber godt med alle delmålene i IA-avtalen og har lagt ned store ressurser i en planmessig og langsiktig utvikling av arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøsenteret spiller en sentral rolle i både lederstøtte, oppfølging av ansatte og opplæring.

En prosent ned siste året

I fjor utfordret ledelsen i Helse Sør-Øst alle helseforetakene i regionen til å redusere sykefraværet med én prosent i løpet av ett år. – Det har vi klart, med god forankring hos direktøren vår, sier Morten Hanssen, som er en av tre arbeidsmiljørådgivere ved Arbeidsmiljøsenteret. Hanssen har fagbakgrunn som sosionom og de andre to er henholdsvis ergoterapeut og sykepleier. Senteret har rollen som bedriftshelsetjeneste og er organisert under HR-avdelingen.
Direktør Einar Magnus Strand er med på ledersamlinger og samlinger for tillitsvalgte, han kommer med forslag til temaer for samlingene og er aktiv i diskusjonene. – Det er veldig motiverende for alle, sier Hanssen. Sykehuset ble IA-virksomhet allerede i 2003 med et totalt sykefravær godt over ti prosent. Gjennom et nærværsprosjekt gikk nærværet gradvis opp og før siste års kampanje lå sykefraværet ganske stabilt rundt 9,1 prosent. I august lå sykefraværet på 8,2 prosent.

Tett samarbeid med HR

– IA-arbeidet er et tålmodighetsarbeid, det gjelder ikke å gi opp, men fortsette med det man ser fungerer, sier Marianne Jørstad, fungerende HR-sjef.
– Vi retter oppmerksomheten mot de gruppene ved sykehuset som har høyest sykefravær og går varsomt fram for ikke å stigmatisere noen. Vi ser på arbeidssituasjonen deres og på hva som kan gjøres med det som åpenbart er mest belastende, sier hun. Når Jørstad sier ”vi” i denne sammenhengen, betyr det en av arbeidsmiljørådgiverne, den aktuelle avdelingslederen og HR. De er sammen på de månedlige bemanningsmøtene hvor status over alle på avdelingen blir lagt fram, alt fra om vikarkontraktene er à jour til hvem som er syke.
– Vi tar opp både problemer i arbeidsmiljøet og oppfølgingen av den enkelte. Det kan være ensomt å være linjeleder, og trenger lederne bistand i oppfølgingen, trår vi til. Det hender også at ansatte ønsker å drøfte situasjonen sin med noen som ikke er på arbeidsgiversiden og tar kontakt direkte med oss. Terskelen for å kontakte oss om et problem er heldigvis ikke så høy, sier Hanssen.

Fokus på tilrettelegging

Hanssen presiserer hvor viktig det er at fastlegene er med på dialogmøtene.
– Hensikten er å komme i kontakt med legene og fortelle om hvilke muligheter vi har for å legge arbeidet til rette. Det kan være annet arbeid i en periode, slippe tunge oppgaver og tilpasse arbeidstiden. Samarbeid med NAV lokalt og NAV Arbeidslivssenter er også viktig for å få hjelp til å søke om for eksempel tilretteleggingstilskudd eller få hjelp når det er umulig for ansatte å gjøre jobben sin, sier han.
Hanssen forteller om to ansatte som gjennom bistand fra NAV, utprøving og praksisplass har fått nye stillinger internt. Ellers har mange ved sykehuset behov for tilrettelegging i perioder på grunn av tungt arbeid.
– Det er ikke uvanlig med slitasje i muskler og skjelett blant hjelpepleierne. Jeg bruker mye tid på å forklare mine medlemmer at tilretteleggingen som regel ikke kan vare livet ut. For noen er det så brutalt at de kanskje må finne seg en jobb som ikke er så tung, sier Karianne Berg Eriksen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet.

Godt samarbeid med NAV

NAV Arbeidslivssenter Akershus har bidratt med opplæring og kurs, særlig de første årene etter at sykehuset tegnet IA-avtale. Det har vært samtalekurs, kurs i funksjonsvurdering og oppfølgingsplan, og opplæring av ledere, tillitsvalgte og verneombud i bruk av virkemidler. Et eget kurs om rollen til tillitsvalgte og verneombud har også gått av stabelen. På ledersamlingene har arbeidslivssenteret bidratt med temaer som inkluderende lederskap, livsfasepolitikk og oppfølging på systemnivå. NAV lokalt har bistått på individnivå og med opplæring i virkemidler.
– Vi er enige om at Sunnaas fortrinnsvis skal søke om tilretteleggingstilskudd i et forebyggende perspektiv og helst til tiltak som flere kan ha glede av. Dette er spesielt viktig for å bygge opp under sykehusets nærværsarbeid. Når fokuset ligger på nærvær opplever flere å bli sett og å få delta i utviklingen av et felles arbeidsmiljø. For å få tilretteleggingstilskudd til tiltak på systemnivå, er vi enige om at tiltaket skal være en del av HMS/IA-planen. Effekten så langt har vært at flere og flere ledere griper tak i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, sier Aud Jorunn Hovland, rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Akershus.