Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En rekke prosjekter viser at god tilrettelegging for gravide reduserer sykefraværet. Med små justeringer kan mange gravide kvinner fortsatt være i jobb. Det handler mye om å unngå unødvendige engstelser. Dette gjelder også lederne.

De siste årene har det vært gjennomført en rekke prosjekter som skal gjøre det lettere for gravide å være i jobb under svangerskapet. En oversikt over femten prosjekter med 1950 gravide deltakere viser en betydelig reduksjon i sykefraværet. Jordmødre har en nøkkelrolle i disse prosjektene. De har spesialkompetanse på svangerskap og kunnskap om hvilke arbeidsbelastninger som er tilrådelig for gravide. Gode, praktiske løsninger gjør jobben trygg både for mor og barn. Da slipper de gravide unødvendige engstelser og det gjør lederne deres også. Mye tyder på at virksomheter som har en ”gravidepolitikk” og satser seriøst på å legge til rette for gravide, lykkes best.

Sykefraværet økte

Bakgrunnen for ”gravide-prosjektene” var et høyt og økende sykefravær blant gravide på 2000-tallet. Det var ingen klare helsemessige årsaker til økningen, men jordmødre og annet helsepersonell erfarte at gravide var mer engstelige enn før. Mange var engstelige på grunn av ting de kom over på internett og i dagspressen. Noen var engstelige fordi de oppfattet arbeidsplassen som et risikoområde, med ledere som ikke forsto situasjonen og ikke tok dem på alvor. I tillegg var et vanlig råd fra folk rundt de gravide at de måtte passe på seg selv og ta det med ro. Da ble sykmelding en grei og akseptert utvei for mange.

Nytt syn på arbeid og det å arbeide

Arbeidsplassen har lenge vært sett på som et risikoområde for arbeidstakernes helse. Dette synet endret seg noe ut over på 2000-tallet. IA-avtalen pekte på arbeidsplassen som et positivt sted for helsen, med muligheter for god tilrettelegging for de som har behov for det. Begrepet «helsefremmende arbeidsplasser» ble lansert. I dette perspektivet er gode arbeidsplasser et sted som gir stolthet og styrker selvfølelsen, den gir følelse av mestring, av mening og av å være med i en sammenheng. Sosialmedisineren Per Fugelli kaller gode arbeidsplasser for helsehus og helsekilder som alle burde ha rett til. Dette gir et annet og positivt syn på gravide i arbeid. I dette perspektivet blir det feil å holde gravide vekk fra et givende arbeid på grunn av feilaktige forestillinger.

Jordmødre og positive ledere er nøkkelen

Ledere har ansvar og en generell plikt til å legge til rette for gravide. En undersøkelse i handelsnæringen viser at ledere i stor grad er positive til dette, noe som stemmer godt med erfaringer fra IA-arbeidet ellers. Men ofte mangler ledere kunnskap om hva som kan være greit eller uheldig for gravide. Mangel på kunnskap skaper usikkerhet. Jordmødrenes strategi har vært å avklare risikoområder og gi konkrete råd om arbeidsoppgaver. Slik har de dempet ubegrunnet engstelse og usikkerhet både blant gravide og ledere. 

Noen virksomheter har laget sin egen gravidepolitikk som er kjent for alle i virksomheten. Gravidepolitikken beskriver hensikt og mål og inneholder retningslinjer over hvem som har ansvar for hva i tilretteleggingen for gravide.

Tilrettelegging for gravide handler også om likestilling

Tidlig sykmelding under svangerskapet betyr at det tar lang tid før kvinnen er tilbake i jobb. Å være lenge usynlig på arbeidsplassen kan være uheldig både med tanke på oppgaver og lønnsforhøyelser. Rapporteringer inn til likestillingsombudet om forbigåelser i forbindelse med svangerskap, viser farene ved dette.

Gravide som sykmelder seg tidlig, vil som regel ta mer av oppgavene hjemme. Partneren får dermed anledning til å jobbe mer. I motsetning til kvinnene blir de mer synlige på jobben, med alle de fordeler det gir. I sum er denne situasjonen med på å vedlikeholde tradisjonelle kjønnsroller. Flere svangerskap over noen år vil være ødeleggende for mange kvinners yrkeskarriere. Å holde gravide i jobb er derfor viktig både sosialt, økonomisk, helsemessig og for å styrke likestillingen.

Utfordrer ledere og arbeidsgivere

Jordmødrene har vist hvordan virksomhetene kan tilrettelegge på en god måte. Ledere har vist at det finnes mange muligheter og at gravide i jobb gir store gevinster. Men utfordringene er også store: Bare halvparten av norske, gravide kvinner som mener at de trenger tilrettelegging på arbeidsplassen, får det. Det betyr at det fortsatt er store verdier å hente med mer tilrettelegging. Forbudet mot diskriminering tilsier at det også er en plikt å ta denne oppgaven på alvor. Ballen ligger hos de ledere og arbeidsgivere som kan gjøre mer enn det de gjør i dag.

Mer lesestoff om gravide i jobb

Fakta: Sykefravær blant gravide

I snitt har gravide et sykefravær på rundt 22 prosent. I befolkningen ellers ligger det på 6 prosent. Det viser statistikk fra NAV. I befolkningen øker sykefraværet med alderen. Blant gravide er trenden motsatt. Der er sykefraværet høyest blant de yngste.

Spør en jordmor

Ny tjeneste fra Idébanken

På Idébankens facebookside Gravid medarbeider kan gravide ansatte og deres ledere spørre meget kompetente jordmødre om arbeid og graviditet. I tillegg finner både den gravide og arbeidsgiver mye relevant informasjon om hvordan man bør håndtere graviditet på arbeidsplassen. 

 

Besøk gravid medarbeider på Facebook her

Les mer

God tilrettelegging gjør at Anne Aarhus Aalborg og Marianne P. Krogsgård går på jobb langt ut i svangerskapet.

Enkelt å få ned sykefraværet blant gravide

8. januar 2015

Med prosjektet ”Gravid i jobb ☺” har Akershus Universitetssykehus (Ahus) drastisk redusert sykefraværet blant gravide. En tydelig gravidepolitikk har på kort tid gitt sykehuset mer fornøyde medarbeidere, mindre turnover og 11,5 millioner sparte kroner.

Gravid medarbeider snakker i telefonen

Jordmors kloke grep

Kathrine Kanebog Thorsen er jordmor og har lang erfaring med veiledning av ledere og deres gravide medarbeidere. Her er noen av hennes råd og erfaringer.

Hos ProClean får gravide medarbeidere to ekstra hender. Det er sosialt og gir trygghet.

Gravide i jobb med to enkle grep

5. juni 2014

I rengjøringsselskapet ProClean på Sandnes er det nesten ingen gravide som går ut i hundre prosent sykmelding. To enkle tiltak gjør at vordende mødre kommer på jobb så lenge de kan: Samtaler med jordmor og litt ekstra hjelp noen timer om dagen.

Personalsjef Trude Fjærli Giskås fortalte glødende om helseforetakets gravidepolitikk på KLP sin temadag om gravide.

Grundig risikovurdering holder de gravide i jobb

30. april 2015

Hos Helse Møre og Romsdal jobber de gravide til uke 33 i snitt. Det er ti uker lengre enn landsgjennomsnittet. En egen sjekkliste for risikovurdering er en av suksessfaktorene.

Gravide skaper liv på arbeidsplassen

3. mars 2011

– Faglig engasjerte medarbeidere er innstilt på å finne løsninger. Dette gjelder også når de er gravide og trenger tilrettelegging. Hemmeligheten er å se etter mulighetene og være ærlige med hverandre om hva vi trenger, sier avdelingssykepleier Ellen Johnsen ved Olavsgården Bosenter.

Godt å være gravid i butikk

7. mars 2013

Varehandelen er bedre enn forventet. Et nytt forskningsprosjekt viser at handelsfolk tar godt vare på sine gravide medarbeidere og er flinke til å legge til rette for dem. Tett samarbeid hver dag mellom alle i butikken er mye av grunnen.

Vi e her for dæ

9. november 2011

Anders Andreassen ved Tjeldsundbrua Kro og Hotell AS gjør alt han kan for å etterleve slagordet sitt, både i forhold til kunder og egne ansatte.

Solveig Waaler

– Tilrettelegging for gravide handler om likestilling

11. desember 2012

Friske gravide har mye å tjene på å stå i jobb. Mange arbeidsgivere tar fra dem denne retten når de ikke tilrettelegger arbeidsplassen godt nok. Da blir det feil å peke på de gravide som "problemet". Det er det arbeidslivet som er.

På vei og like blid

15. mars 2011

I Harstad kommune er ansatte friskere enn noen gang og de gravide viser vei. – God tilrettelegging for gravide har gitt oss mye, både i tjenestene og i arbeidsmiljøet, sier Jørunn Pedersen og Max Jenssen ved personal- og organisasjonsenheten.

Ellen Flobergseter (t.v.) og Elin Humstad.

Hvordan følge opp 300 gravide medarbeidere?

29. november 2012

St.Olavs hospital i Trondheim har 250 til 300 gravide arbeidstakere til enhver tid. De har derfor utviklet en egen prosedyre for oppfølging av gravide.

Gravide følger takten i sykefraværet

27. februar 2013

Sykefraværet svinger. Det gjør det også blant gravide. Når fraværet går opp eller ned i befolkningen, går det tilsvarende opp eller ned blant gravide. Men det er ikke likt over hele landet, viser nye tall fra NAV.