Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IA-avtalen har gjort mange virksomheter gode på tilrettelegging og oppfølging av sykefravær. Kontakten med sykmeldte blir prioritert. Engasjerte ledere og godt samarbeid holder trykket oppe. Da kommer resultatene.

Gode og helsefremmende arbeidsplasser påvirker sykefraværet på tre måter: De fremmer helse gjennom trivsel, utvikling og vekst. De forebygger uhelse ved å forhindre skade og sykdom og de gjør sykefraværet kortest mulig ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte.

Sykefravær er ingen privatsak

Før IA-avtalen var jevnlig kontakt mellom sykmeldte og arbeidsgiver ikke vanlig. Sykefravær ble oppfattet som en privatsak. IA-avtalen og nye lover endret på dette. Nå har arbeidsgiver og medarbeidere klare plikter overfor hverandre. Medarbeiderne skal melde fra om fraværet tidligst mulig. De skal opplyse om hva de kan eller ikke kan gjøre i jobben og samarbeide om å finne løsninger. Arbeidsgiveren har ansvar for oppfølgingsplanen og skal sammen med medarbeideren finne løsninger slik at veien tilbake til jobb blir kort.

Oppfølging av sykefravær krever bred forankring

Godt sykefraværsarbeid krever kompetente ledere og at alle i virksomheten kjenner hensikten og målet. Da er arbeidet forankret hos alle; i ledelsen, blant tillitsvalgte og verneombud, hos ansatte og hos folk i ulike støttefunksjoner. Klare rammer og rutiner gjør oppfølgingen av sykmeldte forutsigbar og rettferdig. Når alle har et eierforhold til oppgaven og resultatet, øker sjansen for å lykkes.

Kartlegg sykefraværet

Å ha oversikt over mønstre og sammenhenger i sykefraværet gir kunnskap og avdekker utfordringer. Ved å sammenligne egne tall med tall for bransjen og landsgjennomsnittet, får hver virksomhet et bilde av hvordan den ligger an og om målene bør justeres.

Lag mål og aktivitetsplan for sykefraværsoppfølgingen

Et lavt sykefravær gir mange fordeler. Gevinster og kostnader kan lett tallfestes i kroner. Men ofte betyr et lavt sykefravær mer enn penger. Det kan også bety styrket selvfølelse for de som var sykmeldt, mindre belastninger for kolleger, mer stabil produksjon og høyere kvalitet for kunder og brukere. En oversikt over alle fordelene vil være motiverende i arbeidet og gi et bredt grunnlag for å sette mål.

Definerte mål og måltall viser hvor virksomheten skal og er god drahjelp i arbeidet. Aktivitetsplaner og prosjektbeskrivelser gjør arbeidet synlig og er en tilsvarende hjelp til å sikre fremdriften.

Oversikt over enkeltsaker

Ledere bør ikke ha for mange medarbeidere å følge opp. Blir antallet for høyt svekkes båndene mellom dem og kvaliteten på oppfølgingen kan gå ned.  

Noen ledere trenger støtte og ønsker veiledning i personalarbeidet, særlig i det å håndtere vanskelige enkeltsaker. I aktive IA-bedrifter er lederne godt forberedt på å gjennomføre oppfølgingssamtaler. De har oversikt over muligheter for tilrettelegging, både innenfor og utenfor egen enhet, og de har oversikt over virkemidler og hvor de kan hente råd. Alle ansatte som skal ha oppfølgingsplan, får det, og det er etablert kontakt med fastlegen og NAV, slik det skal.

Tiltak ved oppfølging av sykefravær

Variasjonene av tiltak er stor. Her er eksempler på ulike former for tilrettelegging:

Organisatoriske tiltak

 • Endre arbeidsfordelingen
 • Tilby nye eller midlertidige arbeidsoppgaver
 • Endre tempo
 • Tilpasse arbeidstiden
 • Tilby opplæring
 • Tilby omskolering

Psykososiale tiltak

 • Gi støtte og oppfølging
 • Gi medarbeideren mestringsopplevelser
 • Trygge det sosiale miljøet
 • Tilby kollegastøtte
 • Styrke holdninger til og verdien av å være inkluderende

Fysiske tiltak

 • Tilby tekniske hjelpemidler
 • Tilpasse maskiner og regulere arbeidsplassen
 • Endre bygningsmessige forhold
 • Justere inneklima
 • Endre plasseringen i lokalene

 

Kjennetegn på virksomheter som lykkes

Gode og inkluderende arbeidsplasser vil lykkes bedre enn andre, både med sykefraværsarbeidet og med kjerneoppgaven. Noen av grunnene til dette er følgende:

De har engasjerte og motiverte medarbeidere

De fleste ønsker å jobbe på tross av sykdom og plager, fordi de er i stand til å jobbe, de trives på jobben og synes den er viktig. Mange føler de blir raskere friske når de får mulighet til å arbeide. Et arbeid som oppleves som givende gir helse. Tillit, opplevd rettferdighet og godt samarbeid er kjennetegn ved relasjonene i slike bedrifter. Dette gir gode medarbeidere og ledere og et lavt sykefravær over tid. 

De jobber forebyggende

Sykefraværsarbeidet er en del av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det er ikke bare det fysiske arbeidsmiljøet som påvirker medarbeidernes helse. Også de psykososiale forholdene og måten arbeidet er organisert på, spiller inn. Å begrense risiko for skade og sykdom som skyldes forhold på arbeidsplassen, vil begrense sykefraværet. For å lykkes må det settes av tilstrekkelige ressurser til forebygging.

De er dyktige på å tilrettelegge

Mye av sykefraværet kunne vært unngått om virksomheten hadde jobbet mer helsefremmende og forebyggende. Likevel vil det alltid være sykefravær som skyldes forhold utenfor arbeidsplassen. God oppfølging og tilrettelegging vil være avgjørende for å få et lavt sykefravær, uansett årsak til fraværet. For å lykkes må det settes av nok ressurser til tilrettelegging.

Lavt sykefravær er både lønnsomt og en plikt

Lavt sykefravær er lønnsomt, både for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet.  Ofte er dette likevel ikke nok motivasjon for å redusere et høyt sykefravær. Derfor gir lovverket rammer for sykefraværsarbeidet. Det definerer arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og hvilke roller legen, bedriftshelsetjenesten og NAV skal ha. Summen av gevinster og plikter bør være et godt utgangspunkt for å jobbe med sykefraværet og holde det på et akseptabelt nivå.

Les mer

idebanken

Best på sykefravær gjennom ti år

I ti år har Evje og Hornnes kommune hatt landets laveste sykefravær i kommunal sektor. Rask oppfølging og lite konflikter kan være noe av grunnen.

idebanken

Slik senket de korttidsfraværet

I helgene slet de med skyhøyt fravær blant unge ansatte. Men SPA-avdelingen samlet seg og snudde en frynset arbeidsmoral.

idebanken

Tine går foran i sykefraværsarbeidet

Hos Tine i Byrkjelo har sykefraværet vært lavt i flere år. Siste måling viste 2,7 prosent. Engasjement, høyt arbeidspress og gode relasjoner driver virksomheten stadig fremover.

idebanken

Ulike perspektiver på sykefravær

Sykefraværet i Norge er høyt sammenlignet med andre land. Ekspertene peker på forskjellige årsaker til sykefraværet og hva som skal til for å redusere det. Her er de viktigste perspektivene.

idebanken

Dialog om fråvær og nærvær kan gi stor effekt

Samtalen er ein viktig reiskap for leiarar. Når ein medarbeidar har blitt sjukmeldt, eller står i fare for å bli det, er ein samtale med leiar både klokt og nødvendig. I tillegg til sjukefråvær kan samtaler med fordel også dreie seg om utvikling og auka nærvær.

idebanken

Vafler og saft AS

Økt etterspørsel, stress og press på medarbeiderne medfører sykefravær i den lille bedriften i gata. Hva gjør den ferske IA-bedriften for å løse problemene?

idebanken

Sjekk kvaliteten på sykefraværsrutinene

God kvalitet i sykefraværsarbeidet kjennetegnes blant annet ved gode rutiner. Idébanken har laget en sjekkliste med de viktigste elementene for gode sykefraværsrutiner.

idebanken

Sjekk kvaliteten på sykefraværsarbeidet

God kvalitet i sykefraværsarbeidet krever at en rekke forutsetninger er på plass. Som hjelp i arbeidet med å få til et helhetlig sykefraværsarbeid har vi utarbeidet en sjekkliste som kan benyttes for å sjekke ut at nødvendige aktiviteter er gjennomført.

idebanken

Når fråværsrutiner blir til nærværskultur

Sjukefråværet ved Marine Harvest avdeling Ryfisk ligg stabilt på eit mykje lågare nivå enn snittet i bransjen. Fråværet er dessutan lågare enn ved tilsvarande anlegg i same konsern. Idébanken tok turen til Ryfylke for å finne ut kvifor. Det handlar om kultur, får vi høyre. Men kva tyder det?

idebanken

Her skinner IA-avtalen

Ved Vigelandsfossen skinner det av det meste; av aluminiumen, av laksen og av IA- og HMS-arbeidet.

idebanken

Samhandling reduserer fråværet

Tana kommune i Finnmark har redusert sjukefråværet kraftig. Oppskrifta er tett samhandling om dei nye reglane for oppfølging av sjukefråvær.

idebanken

Ryddet vekk sykefraværet

I Halsa kommune på Nordmøre har de hatt en formidabel reduksjon i sykefraværet blant de kommuneansatte. Nøkler til det gode resultatet er opprydding i avtaler, et godt partssamarbeid og at hver enkelt ansatt blir bedre sett.

idebanken

Med lege og NAV på laget

Korleis kan ein kommune i løpet av tre år gå frå det høgaste til det lågaste fråværet i kommune-Noreg? Svaret er gode relasjonar med lege og NAV.

idebanken

Gode ledere hindrer uføretrygding

For ansatte med helseproblemer kan forholdet til leder avgjøre om de blir uføretrygdet eller ikke. Personalmøter og god støtte fra leder minsker sjansene for å falle ut av arbeidslivet, viser flere forskningsprosjekter.

idebanken

No slit dei mindre på kroppen i YIT

Matter som avlastar trykket på beina. Justerbare spesialstolar. Stylter når arbeidet krev det. Den store installatørverksemda YIT (no Caverion) satsar mykje på å betre arbeidsforholda for dei tilsette.