Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fra 1. september 2014 blir det endringer i tilskuddsordningene for IA virksomhetene. Da endres tilretteleggingstilskuddet til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd.

Arbeids- og sosialdepartementet har utarbeidet en ny forskrift. Den tar inn både tilretteleggingstilskuddet og det vi i dag kaller for honorar for bruk av bedriftshelsetjeneste og arbeidsplassvurdering.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og støtte opp under forebyggende og tilretteleggende tiltak i virksomheter med IA-avtale.

Det ytes tilskudd til arbeidsgiver som iverksetter tiltak for å forebygge sykefravær og hindra at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet. Tilskuddet er en kompensasjon for merutgifter og merinnsats og kan ytes til individtiltak og til gruppetiltak.

Aktuelle tiltak kan være:

  • Opplæring i nye arbeidsoppgaver, kurs, kortere opplæringstiltak og arbeidsutprøving.
  • Transport til og fra annen arbeidsplass enn den en jobber på til daglig.
  • Bruk av ekstrapersonell som avlaster arbeidstaker som har behov for det, for eksempel ved nye oppgaver eller ved siden av gradert sykmelding.
  • Kjøp eller leie av gjenstander eller arbeidshjelpemidler.
  • Annet fysisk utstyr som en ikke kan forvente arbeidsgiver stiller til disposisjon.
  • Bistand fra godkjent bedriftshelsetjeneste for tidlig avklaring og oppfølging av arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli, sykmeldt.
  • Bistand fra bedriftshelsetjeneste i kartlegging av risikofaktorer og utredning av behov for forebygging og tilrettelegging av arbeidsplasser. Hensikten er at personer kan beholde eller komme tilbake i arbeid.
  • Opplæring og kurs i risikovurdering, konflikthåndtering, kommunikasjonstrening, jobbmestring og gode arbeidsstillinger.
  • Opplæring av tillitsvalgte, ledere og andre ansatte i å forebygge sykefravær.
  • Andre tiltak som kan forebygge sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet. Eksempler på dette er arbeidsplassvurdering av kvalifiserte fysioterapeuter eller ergoterapeuter i IA-virksomheter som ikke har bedriftshelsetjeneste.

 

Arbeids og velferdsdirektoratet presiserer at aktuelle tiltak gjelder for en arbeidstaker eller en gruppe arbeidstakere som har samme tiltaksbehov for å unngå sykmelding eller frafall fra arbeidsplassen.

Det ytes ikke tilskudd til behandling, hjelpemidler som dekkes av folketrygdens § 10-5, tiltak som er hjemlet i arbeidsmiljøloven eller generelle velferdstiltak som frukt og grønt og sosiale arrangementer.

Honorar for bruk av bedriftshelsetjeneste

Tilskudd for bruk at bedriftshelsetjeneste (BHT) er nå bakt inn i samme forskrift som tilretteleggingstilskudd. Punktene over beskriver hva en kan søke tilskudd for ved bruk av BHT. Tilskuddet kan også benyttes ved avklaring og tilrettelegging for arbeidssøkere som skal gjennomføre  arbeidsutprøving eller arbeidspraksis. Det gis tilskudd inntil 6 timer pr. tilfelle.

Hva kan en få?

Tilskuddet ytes etter søknad fra arbeidsgiver. Tiltak, merinnsats og merkostnad skal være dokumentert. Satsene for tilskudd reguleres årlig av Arbeids og sosialdepartementet. Tilskuddet gis fra lav sats på 310,- per dag, til høy sats på 620,- per dag. Ved bruk av BHT gis det en sats på 648,- pr. time.

Tilskuddet kan gis i en periode på inntil 12 uker. Perioden kan forlenges i inntil 12 nye uker, dersom det foreligger evaluering og at videre tiltak er hensiktsmessig og nødvendig. Gruppetiltak kan gis i inntil 12 uker. I særskilte tilfeller kan et slikt tiltak forlenges med 12 uker.

 

For mer informasjon: Ta kontakt med ditt fylkesvise NAV Arbeidslivssenter.